Концепт КОХАННЯ в ліричному дискурсі шістдесятників: Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Ліна Костенко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено складові концепту «кохання» в ліричному дискурсі шістдесятників. Окреслено теоретичні поняття «концептосфера» та «концепт». Схарактеризовано творчість шістдесятників у літературно-критичному дискурсі. Досліджено функціонування концепту «кохання» у творчому доробку Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Ліни Костенко. У процесі класифікації художніх концептів, що були використанні в ліричних текстах поетів-шістдесятників, було визначено що автори найчастіше застосовують загально-художні концепти (архетипи та прототипи) – ментальні конструкти, зміст яких повністю або частково збігається в багатьох художніх текстах різних авторів із номінаціями та змістом концептів-універсалій, та авторські концепти (ідіотипи), номінації яких можуть збігатися з номінаціями концептів-універсалій. The qualifying work examines the components of the concept of "love" in the lyrical discourse of the sixties. The theoretical concepts of "conceptosphere" and "concept" are outlined. The creativity of the sixties in the literary and critical discourse is characterized. The functioning of the concept of "love" in the creative work of Vasyl Simonenko, Mykola Vingranovskyi, and Lina Kostenko has been studied. In the process of classifying the artistic concepts used in the lyrical texts of the sixties poets, it was determined that the authors most often use general artistic concepts (archetypes and prototypes) - mental constructs, the content of which fully or partially coincides in many artistic texts of different authors with nominations and the content of concepts-universals, and author's concepts (idiotypes), the nominations of which may coincide with the nominations of concepts-universals.
Опис
Ключові слова
Симоненко В. А., Вінграновський М. С., Костенко Л. В., українська література, українська поезія, концепт, концепт КОХАННЯ, поети-шістдесятники, Symonenko V., Vinhranovskyi M., Kostenko L., Ukrainian literature, Ukrainian poetry, concept, concept of LOVE, sixties poets
Цитування
Ситник В. О. Концепт КОХАННЯ в ліричному дискурсі шістдесятників: Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Ліна Костенко : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія (Українська мова і література) / В. О. Ситник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2022. – 63 с. : дод.
Колекції