ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ГРАВЦІВ У БАСКЕТБОЛІ 3Х3

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність проблеми дослідження зумовлена офіційним визнанням нового виду спорту ‒ баскетболу 3х3 як олімпійського виду та перегляду теоретичних та методичних підходів до відбору та підготовки баскетболістів до участі у офіційних змаганнях формату 3х3. У статті узагальнено матеріал з тактичної підготовки у баскетболі 3х3. Основний зміст складають дані літературного огляду та власних спостережень за веденням ігрових дій рейтинговими гравцями та командами у баскетболі 3х3. Мета дослідження – вивчити актуальність питання вдосконалення тактичної підготовки гравців у баскетболі 3х3. Матеріали та методи дослідження. В дослідженні використовувалися такі методи: теоретичні (аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, даних мережі Інтернет з проблеми дослідження, метод порівняння), педагогічні (опитування, спостереження)). Результати. Враховуючи відсутність керованого тренувального процесу з баскетболу 3х3, встановлена потреба у додатковій підготовці гравців у секціях класичного баскетболу для участі у змаганнях формату 3х3; визначено фактори, які впливають на зміст тактичної підготовки 3х3-шників. Висновки. На сьогодні відсутні стандарти та програми спортивної підготовки з виду спорту баскетбол 3х3, а перехід до команди 3х3 здійснюється після того, як гравець грав у команді 5х5. Успішність цього переходу залежить від індивідуально розроблених програм, в яких повинні враховуватись особливості в фізичній та тактичній підготовках. The relevance of the research problem is due to the official recognition of a new type of sport - 3x3 basketball as an Olympic sport and a review of theoretical and methodological approaches to the selection and training of basketball players to participate in official competitions of the 3x3 format. The article summarizes the material on tactical training in 3x3 basketball. The main content consists of data from a literature review and personal observations of the conduct of game actions by rated players and teams in 3x3 basketball. The purpose of the study is to study the relevance of the issue of improving the tactical training of players in 3x3 basketball. Research materials and methods. The following methods were used in the research: theoretical (analysis and generalization of scientific and methodological literature, Internet data on the research problem, method of comparison), pedagogical (survey, observation)). The results. Given the lack of a controlled training process for 3x3 basketball, the need for additional training of players in sections of classic basketball for participation in 3x3 competitions has been established; the factors that affect the content of tactical training of 3x3 players are defined. Conclusions. Today, there are no standards and sports training programs for the 3x3 basketball sport, and the transition to the 3x3 team is made after the player has played in the 5x5 team. The success of this transition depends on individually developed programs, which must take into account the peculiarities of physical and tactical training.
Опис
Ключові слова
баскетбол 5x5, баскетбол 3х3, тактична підготовка, тактичні взаємодії, напад, захист, basketball 5x5, 3x3 basketball, tactical training, tactical interactions, attack, protection
Цитування
Мусієнко А. Особливості тактичної підтотовки гравція у баскетболі 3х3 / А. Мусієнко // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 76–83.