ДИНАМІКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ КУЛИКІВ НА МІГРАЦІЙНИХ ЗУПИНКАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Установлена динаміка морфометричних показників органів травлення самців і самок трьох видів тундрових куликів (Calidrisferruginea Pontoppidan, 1763, Calidrisalpine Linnaeus, 1758 і Philomachuspugnax Linnaeus, 1758) протягом міграційних зупинок в Азово-Чорноморському регіоні. З’ясовано, що маса тіла досліджених куликів за цей період збільшується на 27,6-75,7% переважно за рахунок накопичення ліпідів у черевній порожнині і м’язах. Збільшення маси травної системи відбувається за рахунок збільшення маси шлунка, печінки і кишечника і складає 4,7-10,9% від загального збільшення маси тіла. Відмічена динаміка морфометричних показників кишечника. Загальна довжина кишечника збільшується на 5,8-12,3%. Рельєф слизової оболонки стінки тонкого кишечника досліджених птахів – пластинчастий. Відмічене збільшення розмірів пластинок і щільності їх розташування. Установлена динамика морфометрических показателей пищеварительных органов самцов и самок трех видов тундровых куликов (Calidrisferruginea Pontoppidan, 1763, Calidrisalpina Linnaeus, 1758 і Philomachuspugnax Linnaeus, 1758) за период миграционных остановок в Азово-Черноморском регионе. Установлено, что масса тела исследуемых куликов за этот период увеличивается на 27,6-75,7 % преимущественно за счет накопления липидов в брюшной полости и мышцах птиц. Увеличение массы пищеварительной системы обусловлено увеличением массы желудка, печени и кишечника и составляет 4,7-10,9% от общего увеличения массы тела. Отмечена динамика морфометрических показателей кишечника. Общая длина кишечника увеличивается на 5,8-12,3%. Рельеф слизистой оболочки стенки тонкого кишечника у исследуемых птиц – пластинчатый. Отмечено увеличение размеров пластинок и плотности их расположения.The dynamics of morphometric parameters of the digestive organs of males and females of three types of tundra waders (Calidrisferruginea Pontoppidan, 1763, Calidrisalpina Linnaeus, 1758 і Philomachuspugnax Linnaeus, 1758) at migratory stopover sites in the Azov and Black Sea region were defined. It was found that the body weight of waders investigated during this period increased by 27,6-75,7% mainly due to lipid accumulation in the abdomen and muscles. The increase in the mass of the digestive system is due to the increase in mass of the stomach, liver and intestine and is 4,7-10,9% of the total increase in body weight. The dynamics of morphometric parameters of the intestine was determined. The total length of the intestine is increased by 5,8-12,3%. The relief of the mucosa of the small intestine wall of the investigated birds is lamellar. An increase in the size of the lamellas and the density of their location is noticed.
Опис
Ключові слова
кулики, міграційні зупинки, травний тракт, анатомічна будова, пластичність травної системи, миграционные остановки, пищеварительная система, анатомическое строение, пластичность пищеварительной системы anatomy, waders, migratory stopover sites, digestive tract, anatomy, plasticity of the digestive system
Цитування
Ликова І. О. Динаміка морфометричних показників органів травлення куликів на міграційних зупинках / І. О. Ликова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Біологія та валеологія. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 16. – С. 29–36.