Соціально-педагогічна діяльність з профілактики соціального сирітства серед підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті зазначено, що основними причинами соціального сирітства є несприятливі соціально-економічні умови, а також кризовий стан сімей. Профілактика соціального сирітства серед підлітків у закладах загальної середньої освіти здійснюється через формування ціннісного ставлення підлітків до батьківства, формування в учнів дитячо-сімейно-орієнтованих установок. В статье указано, что основными причинами социального сиротства являются неблагоприятные социально-экономические условия, а также кризисное состояние семей. Профилактика социального сиротства среди подростков в учреждениях общего среднего образования осуществляется через формирование ценностного отношения подростков к отцовству, формирование у учащихся детско-семейно-ориентированных установок. The article states that the main causes of social orphanhood are unfavorable socio-economic conditions, as well as the crisis of families. Prevention of social orphanhood among adolescents in general secondary education institutions is carried out through the formation of the value attitude of adolescents to parenthood, the formation of children's child-family-oriented attitudes.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціальний захист населення, соціальне сирітство, кризовий стан сімей, діти-сироти, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, социальная защита населения, социальное сиротство, кризисное состояние семей, дети-сироты, студенческие работы, socio-pedagogical activities, social protection of the population, social orphanhood, crisis of families, orphans, student work
Цитування
Герасименко Є. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики соціального сирітства серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / Є. Герасименко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 35–37.