ТЕАТР ТІНЕЙ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто китайський тіньовий ляльковий театр, що ретранслює китайську історію, культуру, соціальні вірування, усні традиції та місцеві звичаї. Він також сприяє поглибленню знань учнів, формуванню їхніх культурних цінностей та приносить задоволення учням. Театр тіней сприяє не лише приємному проводженню часу, але й розвитку різноманітних навичок і здібностей школярів у сфері музичного, художнього мистецтва, літератури, формуванню естетичної і громадянської культури дітей, їхніх моральних цінностей, любові та поваги до традиційного китайського мистецтва. The publication discusses Chinese shadow puppetry, which relays Chinese history, culture, social beliefs, oral traditions and local customs. It also helps to deepen students' knowledge, form their cultural values and brings pleasure to students. The shadow theatre not only provides a pleasant pastime, but also develops various skills and abilities of students in the field of music, art, literature, and fosters aesthetic and civic culture of children, their moral values, love and respect for traditional Chinese art.
Опис
Ключові слова
китайський тіньовий ляльковий театр, естетичне виховання, китайське мистецтво, китайська культура, Chinese shadow puppet theatre, aesthetic education, Chinese art, Chinese culture
Цитування
Лупаренко С. Є. Театр тіней як форма реалізації міжпредметних зв'язків у закладах загальної середньої освіти КНР / С. Є. Лупаренко, Ван Янься // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 157–159.