Архетипні концепти українського художнього мовомислення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Монографію присвячено проблемам, які торкаються репрезентації архетипних уявлень у мові. Досліджено лінгвальне вираження груп слів, що позначають найбільш важливі фрагменти картини світу – природні стихії. У роботі подано визначення архетипних концептів, окреслено характерні риси, які відрізняють цей вид концептів від інших, запропоновано методику аналізу архетипних концептів. Також висвітлено майстерність мовотворчості українських письменників останніх десятиліть ХХ століття: П. М. Гірника, І. В. Жиленко, М. Й. Людкевич, П. М. Мовчана, Ю. М. Мушкетика та Л. М. Талалая. Увагу приділено лінгвопоетичним особливостям вираження архетипних концептів на позначення природних стихій як важливих складників поетичних ідіостилів. Розрахована на лінгвістів, літературознавців, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться філологією. Монография посвящена проблемам, затрагивающим репрезентацию архетипных представлений в языке. Исследовано лингвальное выражение групп слов, обозначающих наиболее важные фрагменты картины мира – естественные стихии. В работе представлено определение архетипных концептов, очерчены характерные черты, отличающие этот вид концептов от других, предложена методика анализа архетипных концептов. Также освещено мастерство языкотворчества украинских писателей последних десятилетий ХХ века: П. М. Гирника, И. В. Жиленко, М. Й. Людкевич, П. М. Мовчана, Ю. М. Мушкетика и Л. М. Талалая. Внимание уделено лингвопоэтическим особенностям выражения архетипных концептов для обозначения природных стихий как важных составляющих поэтических идиостилей. Рассчитана на лингвистов, литературоведов, учителей, аспирантов, студентов, всех, кто интересуется филологией. The monograph is devoted to the problems affecting the representation of archetypal representations in the language. The lingual expression of groups of words denoting the most important fragments of the picture of the world - natural elements - has been investigated. The paper presents the definition of archetypal concepts, outlines the characteristic features that distinguish this type of concept from others, and proposes a method for analyzing archetypal concepts. The mastery of linguistic creation of Ukrainian writers of the last decades of the twentieth century is also highlighted: P. M. Girnik, I. V. Zhilenko, M. Y. Lyudkevich, P. M. Movchan, Y. M. Mushketik and L. M. Talalay. Attention is paid to the linguo-poetic features of the expression of archetypal concepts to designate natural elements as important components of poetic idiostyles. Designed for linguists, literary scholars, teachers, graduate students, students, everyone who is interested in philology.
Опис
Ключові слова
архетипні концепти, українське художне мовомислення, монографія, українські письменники, архетипные концепты, украинское художественное языкомыслие, монография, украинские писатели, archetypal concepts, ukrainian artistic language, monograph, ukrainian writers
Цитування
Ільїна О. В. Архетипні концепти українського художнього мовомислення : монографія / О. В. Ільїна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид-во І. С. Іванченка, 2021. – 368 с.
Колекції