Релігійний світогляд як фактор екзистенційної осмисленості життя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У результаті кластерного аналізу було визначено п’ять типів релігійного світогляду: власне релігійний, містичний, агностичний, атеїстичний та агностично-атеїстичний. Містичний тип релігійного світогляду передбачає розуміння навколишньої дійсності через інтуїцію. Йому властива найменша особистісна вичерпаність, тобто задоволеність власною реалізацією у житті. Агностичний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка вважає принципово неможливим пізнання об'єктивної дійсності через суб'єктивний досвід людини і тому вважає за неможливе пізнання істини в питаннях існування богів, вічного життя і інших надприродних істот, понять і явищ. Типу властива найменша осмисленість життя. Релігійний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка є віруючою людиною, глибоко релігійною. Типу властива висока осмисленість життя, розуміння істинної природи людини, розвинуті екзистенційні ресурси віри, милосердя і прийняття, здатність до самотрансцендентності. Атеїстичний тип релігійного світогляду характеризує особистість, яка не вірить в існування богу і надприродних явищ. Тип характеризується високою осмисленістю життя, розумінням істинної природи людини, розвинутими ресурсами свободи, смислу, милосердя, помірним рівнем екзистенційної наповненості життя, високим рівнем потреби у саморозвитку на тлі низької міри володіння механізмами саморозвитку. Агностично-атеїстичний тип світогляду є проміжною формою між атеїстичним світоглядом. Тип характеризується низьким рівнем осмисленості перебігу життя та розуміння природи людини, ресурсів свободи, смислу, прийняття та віри. The cluster analysis identified five types of religious worldview: religious, mystical, agnostic, atheistic, and agnostic-atheistic. The types of worldview were characterized. The mystical type of religious outlook implies understanding of reality through intuition. It has the least personal exhaustion, that is, satisfaction with his own realization in life. Agnostic type of religious outlook characterizes a person who considers it fundamentally impossible to know objective reality through the subjective experience of individual and therefore considers it impossible to know the truth in the questions of the existence of gods, eternal life and other supernatural beings, concepts and phenomena. Type is characterized by the least purpose of life. The religious type characterizes a deeply religious person. The type is characterized by high purpose of life, understanding of the true nature of mankind, developed existential resources of faith, charity and acceptance, the ability to self-transcendence. The atheistic type of religious outlook characterizes a person who does not believe in the existence of God and supernatural phenomena. The type is characterized by high purpose of life, understanding of the true nature of man, developed resources of freedom, meaning, charity, a moderate level of existential fullness of life, a high level of need for self-development against the background of a low degree of ownership of self-development mechanisms. The agnostic-atheistic type of outlook is an intermediate form between the atheistic worldview. The type is characterized by a low level of comprehension of the course of life and understanding of human nature, resources of freedom, meaning, acceptance and faith.
Опис
Ключові слова
релігійний світогляд, смисложиттєві орієнтації, самоактуалізація особистості, екзистенційні ресурси особистості, особистісна здійсненність, саморозвиток особистості, психологічна ресурсність особистість, особистісна реалізованість, religious outlook, purpose-of-life orientations, selfactualization of personality, existential resources of personality, personal feasibility, self-development of personality, psychological resource of personality, personal realization
Цитування
Кузнецов О. І. Релігійний світогляд як фактор екзистенційної осмисленості життя / О. І. Кузнецов // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 95–118.