МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КВАЛІФІКОВАНИХ ПЛАВЦІВ-ПІДВОДНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Система тренування вимагає високого рівня фізичної та психологічної підготовки. Однією з найважливіших складових успішної спортивної діяльності є ефективне відновлення після тренувань та змагань, яке дозволяє спортсменам зберегти працездатність та зменшити ризик травматизму. [35,41,42,43,44] Застосування нетрадиційних методів відновлення може підвищити ефективність процесу відновлення та надати нові можливості для покращення спортивних результатів. Дослідження проблем відновлення плавців-підводників та пошук оптимальних методів відновлення є актуальними питаннями спортивної науки. Мета: Розробити та експериментально обґрунтувати методику відновлення працездатності для поліпшення спортивних результатів в навчально-тренувальному процесі кваліфікованих плавців-підводників. Результати. Експеримент продемонстрував значне покращення результатів спортсменів, які спеціалізуються на плаванні в одних ластах, що відобразилося у зменшенні часу, необхідного для подолання дистанції 50 метрів у плаванні на поверхні (SF). Найсуттєвіше покращення продемонстрував Денис Дуганов, скоротивши свій час з 19,01 секунди на Кубку України до 18,00 секунди на Чемпіонаті України, тобто на 1,01 секунди (p < 0,05). У групі, що спеціалізується на Bi-fins плаванні не спостерігалося статистично значущого поліпшення під час експерименту але Роман Досмаганов продемонстрував найкращий результат, скоротивши свій час з 20,97 секунди до 20,47 секунди на тих самих змаганнях, тобто на 0,50 секунди. Ці результати підкреслюють індивідуальну природу спортивного прогресу та потребу в індивідуальних методиках тренувань і відновлення для покращення результатів у змагальному плаванні. Висновки: рекомендується застосування комплексного підходу до відновлення у навчально-тренувальному процесі кваліфікованих пловців-підводників, що допомагає підтримувати організм та покращувати спортивні результати. The training system requires a high level of physical and psychological preparation. One of the most important components of successful athletic performance is effective recovery after training and competitions, which allows athletes to maintain their work capacity and reduce the risk of injury. [35,41,42,43,44] "The application of unconventional recovery methods can enhance the efficiency of the recovery process and offer new opportunities for improving athletic performance. Research on recovery issues for finswimmers and the search for optimal recovery methods are relevant topics in sports science. Objective: The aim is to develop and experimentally substantiate a method for restoring work capacity to improve sports results in the training process among qualified finswimmers. Results. The experiment demonstrated significant improvements in the performance of athletes specializing in monofin swimming, as evidenced by a decrease in the time required to cover a 50-meter surface swimming (SF) distance. The most substantial improvement was shown by Denis Duganov, who reduced his time from 19.01 seconds at the Ukrainian Cup to 18.00 seconds at the Ukrainian Championship, a decrease of 1.01 seconds (p < 0.05). The group specializing in Bi-fins swimming did not show any statistically significant improvement during the experiment, but Roman Dosmaganov showed the best result, reducing his time from 20.97 seconds to 20.47 seconds in the same competition, i.e. by 0.50 seconds. These results emphasize the individual nature of sport progression and the need for individualized training and recovery techniques to improve performance in competitive swimming. Conclusions: It is recommended to apply a comprehensive approach to recovery in the training process of qualified finswimmers, which helps to support the body and improve sports results.
Опис
Ключові слова
підводне плавання, моно-ласта, бі-ласти, відновлення, сауна, масаж, тейпування, аромотерапія, underwater, finswimming, monofin, bi-fins, recovery, sauna, massage, taping, aromatherapy
Цитування
Шевченко М. М. Методи відновлення в навчально-тренувальному процесі кваліфікованих плавців-підводників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / М. М. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 84 с. : табл.
Колекції