Integrated Research of Professional Voice Disorders of Humanitarian Departments’ Teachers

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Едітура Люмен, Asociatia Lumen, Romania
Анотація
To determine the main voice disorders of humanitarian departments’ teachers, their reasons and effective methods to keep the voice in a health condition. Material. In the research participated 142 teachers of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and National Aerospace University – "Kharkiv Aviation Institute" (n=106 women, n=36 men). The study involved auditory assessment of teachers' voice and questionnaire in order to determine teachers’ professional voice problems and factors influenced on the status and quality of the voice. Results. It was determine the maximum phonation time for participants of genders, the voice disorders frequency, typical problems with teachers' voice, the positive and negative factors affecting the voice system condition. Also participants answered the questionnaire’s questions about voice using. Conclusions. The study showed that teachers take their voice for granted and do not always care about it; use their voice in an unhealthy condition and they are not always aware of the negative consequences for their health. Мета. Визначити основні порушення голосу викладачів гуманітарних відділень, їх причини та ефективні методи збереження голосу в здоровому стані. Матеріал. У дослідженні взяли участь 142 викладача Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди та Національного аерокосмічного університету - «Харківський авіаційний інститут» (n = 106 жінок, n = 36 чоловіків). Дослідження включало аудиторну оцінку голосу та анкетування вчителів з метою визначення проблем професійного голосу вчителів та факторів впливу на стан та якість голосу. Визначено максимальний час фонації для учасників дослідження, частоту голосових порушень, типові проблеми з голосом вчителя, позитивні та негативні фактори, що впливають на стан голосової системи. Також учасники відповіли на запитання анкети щодо використання голосу. Висновки. Дослідження показало, що вчителі не завжди піклуються про свій голос; використовують його у нездоровому стані, не завжди усвідомлюють негативні наслідки для свого здоров'я. Цель. Определить основные нарушения голоса преподавателей гуманитарных отделений, их причины и методы сохранения голоса в здоровом состоянии Материал. В исследовании приняли участие 142 преподавателя Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды и Национального аэрокосмического университета - «Харьковский авиационный институт» (n = 106 женщин, n = 36 мужчин). Исследование включало аудиторную оценку голоса и анкетирование учителей с целью определения проблем профессионального голоса учителей и факторов влияния на состояние и качество голоса. Определены максимальное время фонации для участников статей, частоту голосовых нарушений, типичные проблемы с голосом учителя, положительные и отрицательные факторы, влияющие на состояние голосовой системы. Также участники ответили на вопросы анкеты по использованию голоса. Выводы. Исследование показало, что учителя не всегда заботятся о своём голосе; используют его в нездоровом состоянии, не всегда осознают негативные последствия для своего здоровья.
Опис
Ключові слова
voice disorders, phonation time, phoniatrics, dysphonia, aphonia, порушення голосу, час фонації, фоніатрія, дисфонія, афонія, нарушения голоса, время фонации, фониатрия;, дисфония, афония
Цитування
Integrated Research of Professional Voice Disorders of Humanitarian Departments’ Teachers / L. Е. Peretyaha, V. M. Grineva, І. M. Shulga etc. // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – Romania : Lumen Publishing House, 2019. – Vol. 11, is. 1. – Р. 151–162.