Формування національної самосвідомості у майбутніх викладачів музичного мистецтва засобами української народної пісні

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває поняття «національної самосвідомості». Досліджено роль української народної пісні у формуванні національної самосвідомості у майбутніх викладачів музичного мистецтва. Статья раскрывает понятие «национального самосознания». Исследована роль украинской народной песни в формировании национального самосознания у будущих преподавателей музыкального искусства. The article reveals the concept of «national identity». The role of the Ukrainian folk song in the formation of national identity among future teachers of musical art is investigated.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, національна самосвідомість, українська пісня, духовність, майбутні викладачі, студентські роботи, музыкальное искусство, национальное самосознание, украинская песня, духовность, будущие преподаватели, студенческие работы, musical art, national identity, ukrainian song, spirituality, future teachers, student work
Цитування
Артюх І. О. Формування національної самосвідомості у майбутніх викладачів музичного мистецтва засобами української народної пісні / І. О. Артюх, І. І. Мартиненко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 136–138.