Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку засобами предметно-практичної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на теоретичному та емпіричному рівнях досліджено проблему розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку засобами предметно-практичної діяльності. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. У першому розділі визначено теоретичні основи розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку, висвітлено сутність психічного процесу уяви та шляхи формування саме творчої уяви дошкільників у предметно-практичній діяльності. Другий розділ присвячено опису експериментальної перевірки впливу предметно-практичної діяльності на творчу уяву дітей старшого дошкільного віку. У висновках доведено правильність висунутої гіпотези. In the qualification work at the theoretical and empirical levels, the problem of developing the creative imagination of older preschool children by means of subject-practical activities was investigated. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of used sources. In the first chapter, the theoretical foundations of the development of the creative imagination of older preschool children are determined, the essence of the mental process of imagination and the ways of forming the creative imagination of preschoolers in subject-practical activities are highlighted. The second chapter is devoted to the description of the experimental verification of the influence of subject-practical activities on the creative imagination of older preschool children. The conclusions prove the correctness of the proposed hypothesis.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, творчість, уява, предметно-практична діяльність, children of preschool age, institution of preschool education, creativity, imagination, subject-practical activity
Цитування
Іващенко О. М. Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку засобами предметно-практичної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. М. Іващенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 69 с. : іл., табл.
Колекції