Соціально-педагогічна діяльність з соціалізації підлітків у будинках творчості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі розробки програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у будинках творчості. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у будинках творчості. Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків у будинках творчості; уточненні суті понять «соціалізація підлітків у будинках творчості», «соціально-педагогічна діяльність з соціалізації підлітків у будинках творчості», критеріїв та показників ефективності роботи з соціалізації підлітків у будинках творчості. Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування запропонованої програми гуртка «Соціально-психологічні студії» для організації культурно-дозвіллєвої діяльності підлітків в закладах позашкільної освіти. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «соціалізація», «будинок творчості», «підлітки»; з’ясовано суть соціалізації підлітків у будинках творчості, уточнено суть поняття «соціально-педагогічна діяльність з соціалізації підлітків у будинках творчості», теоретично обґрунтовано й розкрито зміст програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків в будинках творчості, у вигляді програми роботи гуртка соціально-психологічного спрямування. У другому розділі наведено особливості проведення соціально-педагогічного експерименту з впровадження елементів розробленої програми соціально-педагогічної діяльності з соціалізації підлітків в будинках творчості. На констатувальному етапі експериментальної роботи на підставі визначених критеріїв та показників дослідження рівня особистісно-соціального розвитку підлітків було проведено діагностування наявного рівня особистісно-соціального розвитку учнів Харківського ліцею № 43, що підтверджує важливість впровадження заходів соціально-психологічної підтримки та розвитку підлітків. В позакласній роботі з учнями впроваджено елементи розробленої програми та оцінено їх ефективність. The purpose of the research involved theoretical substantiation, development and experimental verification of the program of socio-pedagogical activities for the socialization of teenagers in creative houses. The scientific novelty of the obtained results lies in the theoretical substantiation of the program of socio-pedagogical activities on the socialization of teenagers in the houses of creativity; clarification of the essence of the concepts "socialization of teenagers in houses of creativity ", "social-pedagogical activities for the socialization of teenagers in houses of creativity", criteria and indicators of the effectiveness of work for the socialization of teenagers in the houses of creativity. The practical significance of the study lies in the possibility of applying the proposed program of the "Social and Psychological Studies" group for the organization of cultural and leisure activities of teenagers in extracurricular educational institutions.
Опис
Ключові слова
соціалізація, підлітки, будинок творчості, соціально-педагогічна діяльність, програма, socialization, adolescents, house of creativity, socio-pedagogical activities, program
Цитування
Брітвіна Є. С. Соціально-педагогічна діяльність з соціалізації підлітків у будинках творчості : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня бакалавр : спец. 231 Соціальна робота / Є. С. Брітвіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 72 с. : табл. + дод.
Колекції