Харківський природничий форум

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали науковопрактичної конференції метою якої було об’єднання молодих науковців з країн Центральної та Східної Європи для обміну досвідом та натхненням, проведення плідних дискусій та налагодження сталого співробітництва у галузі природничих наук та освіти. Представлені роботи висвітлюють сучасний стан та перспективи розвитку природничої науки і освіти та присвячені актуальним проблемам сучасної біології, спеціальної психології та педагогіки здоров’язбереження. В сборнике представлены материалы научно-практической конференции, целью которой было объединение молодых ученых из стран Центральной и Восточной Европы для обмена опытом и вдохновением, проведения плодотворных дискуссий и налаживания устойчивого сотрудничества в области естественных наук и образования. Представленные работы освещают современное состояние и перспективы развития естественной науки и образования и посвящены актуальным проблемам современной биологии, специальной психологии и педагогики здоровьесбережения. The collection contains the materials of a scientific and practical conference, the purpose of which was to bring together young scientists from Central and Eastern Europe to exchange experience and inspiration, hold fruitful discussions and establish sustainable cooperation in the field of natural sciences and education. The presented works illuminate the current state and prospects of development of natural science and education and are devoted to pressing problems of modern biology, special psychology and pedagogy of health conservation.
Опис
Ключові слова
Харківський природничий форум, природничі науки, сучасна біологія, педагогіка здоров’язбереження, спеціальна психологія, наукові дослідження, Харьковский естественный форум, естественные науки, современная биология, здоровьесберегающая педагогика, специальная психология, научные исследования, Kharkov Natural Forum, natural Sciences, modern biology, health saving pedagogy, special psychology, scientific research
Цитування
Харківський природничий форум : ІІІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 15-16 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, Д. В. Леонтьєва]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 265 с.