СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПИТАНЬ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті описано систему підвищення кваліфікації педагогів Харківської області з питань інклюзивної освіти й навчання учнів з особливими освітніми потребами, створену в Харківській академії неперервної освіти. Основними напрямами підвищення кваліфікації педагогів визначено: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); окреслення шляхів формування в учнів необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності ключових компетентностей, визначених статтею 12 Закону України «Про освіту», зокрема: мовленнєвої, цифрової, комунікаційної, інклюзивної, емоційно-етичної, також громадянських та соціальних компетентностей, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; уточнення знань про психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку; особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; удосконалення та розвиток навичок педагогів із використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку. Складовими частинами системи підвищення кваліфікації педагогів Харківської області з питань інклюзивної освіти й навчання учнів з особливими освітніми потребами, створеної в Харківській академії неперервної освіти, є комплексні освітні програми підвищення кваліфікації (розраховані на 150 годин і включають освітні програми курсів підвищення кваліфікації (60 годин), короткотривалих курсів і фахових спецкурсів (30 годин) та тематичних спецкурсів (15 годин). The article describes the system of teachers’ of Kharkiv region professional development on inclusive education and teaching students with special educational needs, created in Kharkiv Academy of Postgraduate Education. The main areas of teachers’ professional development for the following years are: development of professional competencies (knowledge of the subject, professional methods, technologies); outlining the ways of forming in students the key competencies necessary for every modern person for successful life, defined by part one of Article 12 of the Law of Ukraine “On Education”, in particular: speech, digital, communication, inclusive, emotional and ethical, as well as civic and social competencies related to the ideas of democracy, justice, equality, human rights, well-being and healthy lifestyles, with awareness of equal rights and opportunities; clarification of knowledge about the psychological and physiological characteristics of students of a certain age; features (specifics) of inclusive education, providing additional support in the educational process of children with special educational needs; improving and developing teachers’ skills in the use of information and communication and digital technologies in the educational process, including e-learning, information and cyber security. Components of the in-service training system for teachers of Kharkiv region on inclusive education and teaching students with special educational needs, created at the Kharkiv Academy of Continuing Education, are comprehensive in-service training programs designed for 150 hours and include: in-service training programs (60 hours), short-term courses and professional special courses (30 hours) and thematic special courses (15 hours), advanced training courses in the educational program, short-term advanced training courses, thematic special courses.
Опис
Ключові слова
підвищення кваліфікації, інклюзивна освіта, навчання дітей з особливими освітніми потребами, освітня програма, короткотривалі курси підвищення кваліфікації, тематичні спецкурси, professional development, inclusive education, teaching children with special educational needs, educational program, short-term refresher courses, thematic special courses
Цитування
Лященко В. М. Система підвищення кваліфікації педагогів Харківської області з питань інклюзивної освіти й навчання учнів з особливими освітніми потребами / В. М. Лященко // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 42. – С. 108–111.