РОЛЬ САМОВРЯДУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню та теоретичному аналізу поняття «студентське самоврядування». У статті подано визначення самоврядування в цілому, представлені різні точки зору на визначення студентського самоврядування. Встановлено, що студентське самоврядування розглядається як результат цілеспрямованих педагогічних зусиль для розвитку колективу, який сприяє формуванню громадянської позиції своїх членів шляхом залучення їх до управління справами навчального закладу та створення працездатних органів самоорганізації; а також, як особливу педагогічну технологію формування громадянських якостей молодої людини в системі демократичних відносин колективу. І особливість цієї педагогічної технології полягає в тому, що вона має реалізуватися на засадах самовизначення, самодіяльності, самоорганізації, самоствердження та самореалізації особистості. Охарактеризовано основні ознаки та принципи студентського самоврядування. Обґрунтовано особливе значення студентського самоврядування у вихованні лідерських якостей студентів, у реалізації їх професійного та творчого потенціалу, у формуванні демократичних відносин та модернізації суспільства. Статья посвящена исследованию и теоретическому анализу понятия «студенческое самоуправление». В статье представлены определения самоуправления в целом, представлены различные точки зрения на определение студенческого самоуправления. Установлено, что студенческое самоуправление рассматривается как результат целенаправленных педагогических усилий для развития коллектива, который способствует формированию гражданской позиции своих членов путем привлечения их к управлению делами учебного заведения и создания работоспособных органов самоорганизации, а также, как особую педагогическую технологию формирования гражданских качеств молодого человека в системе демократических отношений коллектива. И особенность этой педагогической технологии заключается в том, что она должна реализоваться на основе самоопределения, самодеятельности, самоорганизации, самоутверждения и самореализации личности. Охарактеризованы основные признаки и принципы студенческого самоуправления. Обоснованно особое значение студенческого самоуправления в воспитании лидерских качеств студентов, в реализации их профессионального и творческого потенциала, в формировании демократических отношений и модернизации общества. This article is devoted to the research and the theoretical analysis of the concept "student selfgovernment". The article defines the self-government in general, includes different points of view on the definition of the student self-government. It is established that the student self-government is considered as the result of targeted pedagogical efforts for the development of a collective, which promotes the formation of its members’ citizenship through their involvement to the administration of an educational institution and the creation of functional self-organisation bodies; as well as a special pedagogical technology of the formation of a young man’s civil qualities in the system of a collective’s democratic relationship. And the pedagogical technology’s feature is that it has to be realized on the basis of self-initiative, selfaffirmation and self-identity. The basic features and principles of the student selfgovernment are characterized. The importance of the student self-government in the formation of students’ leadership qualities and their professional and creative potential’s realization, in the formation of democratic relations and the modernization of the society is grounded.
Опис
Ключові слова
самоврядування, молодіжний рух, студентський рух, студентське самоврядування, органи студентського самоврядування, самоуправление, молодежное движение, студенческое движение, студенческое самоуправление, органы студенческого самоуправления, self-government, youth movement, student movement, student selfgovernment, student self-government bodies
Цитування
Андрюшкова О. А. Роль самоврядування у формуванні лідерських якостей студентської молоді вищих навчальних закладів / О. А. Андрюшкова // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А. В.Троцко та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 39. - С. 5-11.