ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВІСНУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статті є визначення перспектив співіснування в майбутньому єдності та диференціації норм трудового права й гендерної рівності у трудових відносинах. Робиться висновок, що трудове законодавство має бути на сторожі прав жінок, відштовхуючись від захисту їх здоров’я, яке включає в себе потенціал здоров’я майбутніх дітей – майбутніх нащадків, продовжувачів людського роду, а тому воно має будуватись на принципі єдності та диференціації норм трудового права, неврахування якого призводить по порушення права жінки на життя та здоров’я, веде до її дискримінації, тому що не враховує об’єктивні особливості жіночого організму і не встановлює додаткового юридичного захисту, якого він потребує. Отже, у майбутньому побудова чи то кодифікованого нового акта про працю чи то сукупності окремих законів має ґрунтуватись на збереженні, напрацьованого наукою та практикою принципу єдності і диференціації норм трудового права, що як раз і є тим елементом, що дозволяє впроваджувати в життя гендерну рівність у трудових відносинах. The purpose of this article is to determine the prospects of coexistence in the future of unity and differentiation of norms of labor law and gender equality in labor relations. The author advocates the opinion that the first thing that representatives of state authorities should think about is ensuring the right to life and health of a person. All other rights should be "interwoven" into the system of rights, starting from the observance of this right and continuing and providing space for the realization of the right to life and health of a person in its content. That is, the right to human life and health is, in fact, the basis for building up other rights. In this sense, the right to life and health is of particular interest to women, whose reproductive health is not only the health of a specific woman, it is also the potential for the continuation of her family, her family is the potential life of another person – the future continuation of the nation. It is concluded that labor legislation should be a guardian of women’s rights, based on the protection of their health, which includes the health potential of future children – future descendants, the continuation of the human race, and therefore it should be based on the principle of unity and differentiation of norms labor law, the disregard of which leads to the violation of a woman’s right to life and health, leads to her discrimination, because it does not take into account the objective features of the female body and does not establish the additional legal protection it needs. Therefore, in the future, the construction of either a codified new act on labor or a set of separate laws must be based on the preservation, developed by science and practice, of the principle of unity and differentiation of labor law norms, which is precisely the element that allows the implementation of gender equality in labor relations.
Опис
Ключові слова
єдність і диференціація норм трудового права, гендерна рівність у трудових відносинах, дискримінація, заборона дискримінації, права жінок, права людини, право на працю, трудове право, unity and differentiation of norms of labor law, gender equality in labor relations, discrimination, prohibition of discrimination, women’s rights, human rights, right to work, labor law
Цитування
Новіченко Н. В. Єдність і диференціація норм трудового права та гендерна рівність у трудових відносинах: перспективи співіснування в майбутньому / Н. В. Новіченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 95–104.