ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Я. КОРЧАКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні висвітлено життєвий шлях Я. Корчака як педагога, літератора, публіциста, уточнено і доповнено періодизацію його життя. На основі результатів проведеного дослідження визначено провідні напрями діяльності Януша Корчака: літературно-публіцистична, яка включала виступи на радіо, видання дитячої газети, багату літературну творчість; педагогічна (викладацька, наукова); активна громадська робота (зокрема участь як експерта в судових засіданнях у справах неповнолітніх, робота в Товаристві «Допомога сиротам» та безкоштовних читальнях); медична практика лікаря-педіатра, організаційно-управлінська – керівництво «Будинком Сиріт», соціально-педагогічна (як керівника та педагога в дитячих будинках «Будинок Сиріт», «Наш Дім»). Автор дослідження у творчому доробку Януша Корчака виділяє три напрями: художні твори (книги про дітей і для дітей), науково-популярні роботи з педагогіки та щоденникові записи. Систематизувавши і проаналізувавши літературно-педагогічну діяльність Януша Корчака, засвідчуємо, що на сторінках своїх праць він доводить важливість виховання для кожної підростаючої особистості та суспільства загалом, переконує у необхідності здійснення виховної діяльності на основі любові до дитини, її розуміння, прояву емпатії, поваги до неї та її рівноцінності з дорослим, переміщення у центр виховного процесу. Обґрунтована доцільність використання педагогічного досвіду Я. Корчака у початковій школі. Магістерська робота містить цикл морального – виховних бесід для учнів 2 класу, у яких автор спробував реалізувати освітні ідеї Я. Корчака в умовах сучасної початкової школи з використанням уривків з творів педагога: «Брати наші менші», «Тепло рідної оселі», «Праця прикрашає людину», «Роль книги у нашому житті», «Подвиг Я. Корчака – видатного польського педагога». Abstract. The life of J. Korchak as a teacher, writer, publicist was clarified and supplemented by the periodization of his life. On the basis of the results of the conducted research, Janusz Korczak's activities were directly indicated: literary and publicistic, which included speaking on the radio, seeing a child's newspaper, a lot of literary creativity; pedagogical (vikladatska, naukova); community work is active (the role of an expert in court hearings at the right of non-executives, a work in the Partnership «Help the Orphans» and non-cost reading rooms) is active; the medical practice of a doctor-pediatrician, organizational and managerial – kerіvnitstvo «Budinok Sirit», social and pedagogical (like a kerіvnik and a teacher in children's booths «Budinok Sirit», «Nash Dim»). The author of the follow-up to the creative mind Janusz Korczak sees three things in a straight line: create art (books about children and for children), popular science works from pedagogy and student records. Having systematized and analyzed the literary and pedagogical activity of Janusz Korczak, we testify that in the pages of his works he proves the importance of education for every growing individual and society in general, convinces of the need for educational activities based on love for children, understanding, empathy, respect for them. and its equivalence with the adult, moving to the center of the educational process. The dossier of the pedagogical certificate of J. Korchak at the pochatkovy school. Master's work to avenge the cycle of moral – spiritual conversations for students of the 2nd grade, in which the author tried to realize the enlightenment ideas of J. Korchak in the minds of the current cob school with victorious urivkіv from the works of the teacher: «Brother our menshі», lyudin», «The role of the book in our life», «The feat of J. Korczak – a prominent Polish teacher».
Опис
Ключові слова
Я. Корчак, педагогічна концепція, виховна система, гуманістичні ідеї, Y. Korchak, pedagogical conception, system of higher education, humanist ideas
Цитування
Кожан І. М. Гуманістичні ідеї в педагогічній спадщині Я. Корчака : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / І. М. Кожан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 69 с.
Колекції