Підготовка студентів до організаційно-виховної практики у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкриваються форми та зміст підготовки студентів ІІІ курсу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди до організаційно-виховної практики у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Підготовка розглядається як засвоєння студентами знань, формування в них умінь і навичок, необхідних для вирішення завдань організаційно-виховної практики. В університеті вона здійснюється у таких формах:вивчення модуля «Педагогічна майстерність учителя в організації та проведенні виховної роботи в школі» з курсу «Основи педагогічної майстерності»; навчання на триденному зборі-семінарі, який проводиться кафедрою загальної педагогіки та педагогіки вищої школи спільно з відділом практик університету; участь студентів у роботі настановчої конференції з питань організаційно-виховної практики. Зміст підготовки студентів до практичної діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку передбачає ознайомлення їх зі специфікою виховної роботи в період канікул, літнього відпочинку дітей; підходами до планування виховної роботи в тимчасовому дитячому колективі; організацією праці вожатого; психолого-педагогічними основами роботи з різними категоріями дітей; методикою організації та проведення різноманітних виховних заходів, ігор тощо. В статье раскрываются формы и содержание подготовки студентов III курса Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды к организационно-воспитательной практике в детских заведениях оздоровления и отдыха. Подготовка рассматривается как усвоение студентами знаний, формирование у них умений и навыков, необходимых для решения задач организационно-воспитательной практики. В университете она осуществляется в таких формах: изучение модуля «Педагогическое мастерство учителя в организации и проведении воспитательной работы в школе» в курсе «Основы педагогического мастерства»; обучение на трехдневном сборе-семинаре, который проводится кафедрой общей педагогики и педагогики высшей школы совместно с отделом практик университета; участие студентов в работе установочной конференции по вопросам организационно-воспитательной практики. Содержание подготовки студентов к практической деятельности в детских заведениях оздоровления и отдыха предусматривает ознакомление их со спецификой воспитательной работы в период каникул, летнего отдыха детей; подходами к планированию воспитательной работы во временном детском коллективе; организацией труда вожатого; психолого-педагогическими основами работы с различными категориями детей; методикой организации и проведения различных воспитательных мероприятий, игр и т.п. The article deals with the forms and essence of training of the H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 3rd year students for the organizational and educational internship in the child facilities of recreation and recuperation. Training is seen as mastering the knowledge, formation of abilities and skills required to meet the challenges of organizational and educational internship. The system of training for internship in the child facilities of recreation and recuperation during the summer period created in the University manifests itself in the following forms: study of module «Pedagogical skills of a teacher in the organization and conducting of educational activities in the school» in the «Basics of pedagogical skills» course; training in the three-days long seminar meeting organized by the Chair of General Pedagogics and Pedagogics of the Higher School together with the Internship Office of the University; participation in the prescriptive conference on the organizational and educational internship. Program of the seminar meeting includes familiarizing students with specific features of educational activities during vacations, summer recreations; with approaches to the planning of educational activities in the temporary children’s collective; organization of camp counselor’s work; psychological and pedagogical fundamentals of activities with different categories of children; methods of organization and conducting of various educational activities, games etc.
Опис
Ключові слова
підготовка, студенти, педагогічний ВНЗ, організаційно-виховна практика, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, вожатий, збір-семінар, подготовка, студенты, педагогический ВУЗ, организационно-воспитательная практика, детские заведения оздоровления и отдыха, вожатый, сбор-семинар, training, students, pedagogical university, organizational and educational internship, child facilities of recreation and recuperation, camp counselor, seminar meeting
Цитування
Балацинова А. Д. Підготовка студентів до організаційно-виховної практики у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку // Педагогіка та психлогія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – Вип. 50. – С. 66–75.