Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
Збірник матеріалів сформовано із поданих до друку наукових статей і тез, написаних учасниками конференції, які представили широке коло педагогічних і дидактичних сучасних інновацій, окреслити нові підходи в організації освітнього процесу щодо перетворення юридичної теорії в практику; акцентували увагу на нових викликах в умовах воєнного стану. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції можуть бути рекомендовані науково-педагогічним, педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, студентам закладів фахової передвищої та вищої юридичної освіти, практикуючим спеціалістам правознавства, внутрішньої безпеки, всієї юридичної галузі. The collection of materials is compiled from the submitted scientific articles and abstracts written by the conference participants who presented a wide range of pedagogical and didactic modern innovations, outlined new approaches to the organisation of the educational process for the transformation of legal theory into practice; focused on new challenges under martial law. The materials of the International Scientific and Practical Conference can be recommended to scientific and pedagogical staff, doctoral students, postgraduate students, students of institutions of professional higher and higher legal education, practitioners law, internal security, and the entire legal industry.
Опис
Ключові слова
вища юридична освіта України, підготовка фахівців, європейський освітній простір, інтеграція, освітні інновації, воєнний стан, higher legal education of Ukraine, training of specialists, European educational space, integration, educational innovations, martial law
Цитування
Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego = Інтеграція вищої юридичної освіти України з європейським освітнім простором – виклики внутрішньої безпеки під час воєнного стану : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. / Red. naukowa P. Ponichtera, Z. Sharlovych. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – 289 p.