Образование в контексте коммерциализации : ближайшие последствия

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Одним из основных аспектов глобализации является распространение коммерциализации на все сферы общества включая культуру и образование. Этот тренд, действуя как абсолютный императив, в последние десятилетия охватил такие сферы как искусство, спорт и особенно образование, что ставит людей творческих, работающих по призванию в очень проблематичное положение. Одним з основних аспектів глобалізації є поширення комерціалізації на всі сфери суспільства включаючи культуру і освіту. Цей тренд, діючи як абсолютний імператив, в останні десятиліття охопив такі сфери як мистецтво, спорт і особливо освіту, що ставить людей творчих, які працюють за покликанням в дуже проблематичне становище. One of the main aspects of globalization is the extension of commercialization to all spheres of society, including culture and education. This trend, acting as an absolute imperative, has embraced such spheres as art, sports and especially education in recent decades, which puts creative people working by vocation in a very problematic position.
Опис
Ключові слова
образование, коммерциализация, культура, личность, освіта, комерціалізація, культура, особистість, education, commercialization, culture, personality
Цитування
Роговский А. М. Образование в контексте коммерциализации : ближайшие последствия / А. М. Роговский // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 101-103.