МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorТарарак, Н. Г.
dc.date.accessioned2017-09-14T11:17:01Z
dc.date.available2017-09-14T11:17:01Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractОкреслено методологічні та наукові підходи до розгляду феномену ціннісних орієнтацій особистості у контексті організації ціннісно-зорієнтованого педагогічного процесу у вищій мистецькій школі України. Схарактеризовано методологічну основу сучасних педагогічних концепцій, що сприяють розвитку суб’єктного потенціалу особистості, організації ціннісно-зорієнтованої діяльності учасників навчально-виховного процесу вищої школи. Розкрито мету й завдання вищої мистецької освіти України на сучасному етапі розвитку вищої професійної школи та науково-педагогічної теорії в цілому. Систематизація науково-методологічних підходів уможливлює обґрунтування методологічної бази дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю, а саме: аксіологічний підхід, синергетичний та системний підходи, соціокультурний підхід, феноменологічний підхід, функціональний та регіональний підходи, акмеологічний, компетентнісний підхід, а також гуманістичний підхід, що зумовлює важливість особистісно-діяльнісного підходу та визначає необхідність діалогічного (полісуб’єктного) підходу. Определены методологические и научные подходы к рассмотрению феномена ценностных ориентаций личности в контексте организации ценностно-ориентированного педагогического процесса в высшей художественной школе Украины. Охарактеризована методологическая основа современных педагогических концепций, способствующих развитию субъектного потенциала личности, организации ценностно-ориентированной деятельности участников учебно-воспитательного процесса высшей школы. Раскрыты цель и задачи высшего художественного образования Украины на современном этапе развития высшей профессиональной школы и научно-педагогической теории в целом. Систематизация научно-методологических подходов позволила установить методологическую базу исследования проблемы формирования ценностных ориентаций студентов высших учебных заведений художественного профиля, а именно: аксиологический подход, синергетический и системный подходы, социокультурный подход, феноменологический подход, функциональный и региональный подходы, акмеологический, компетентностный подход, а также гуманистический подход, обусловивливающий важность личностно-деятельностного подхода и определяющий необходимость диалогического (полисубъектного) подхода. The study of students` value orientations plays a special role in determining the content of psycho pedagogical support of a young person during the lifetime, including professional development, which is confirmed in the inextinguishable interest of the researchers and practitioners to this issue. The objective of the article is to outline methodological and scientific approaches to the phenomenon of value orientations of the individual in the context of value-oriented organization of educational process in the system of higher art school in Ukraine. On the basis of the presented scientific grounds to the historical and pedagogical analysis of the national education in its fullness and integrity, the author determined methodological basis of the modern pedagogical concepts that contribute to the development potential of the individual subjective, value-oriented organization of participants of the educational process of higher education. The article highlights a concept "value orientations" in the context of the axiological paradigm as a methodological basis of the modern pedagogical conceptions that assist to development of the subjective potential of a creative personality.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТарарак Н. Г. Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України / Н. Г. Тарарак // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 760. – С. 199–206.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/732
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковичаuk_UA.UTF-8
dc.subjectцінністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectперіодизаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectвищі навчальні закладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмистецький профільuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectценностные ориентацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectподходuk_UA.UTF-8
dc.subjectпериодизацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшие учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожественный профильuk_UA.UTF-8
dc.subjectvalueuk_UA.UTF-8
dc.subjectvalue orientationsuk_UA.UTF-8
dc.subjectapproachuk_UA.UTF-8
dc.subjectperiodizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinstitutions of higher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectart profileuk_UA.UTF-8
dc.titleМЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ УКРАИНЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMETHODOLOGICAL STUDIES FORMING THE BASIS OF VALUE ORIENTATIONS OF COLLEGE STUDENTS ARTISTIC PROFILE OF UKRAINEuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Тарарак Н. Г. .doc
Розмір:
87.5 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: