Сучасні вимоги до формування умінь викладачів економічних дисциплін ВНЗ, які допомагають бути конкурентоспроможними

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Автором зазначено, що викладач економічних дисциплін має розвиватися повсякчас. Поряд із професійними вміннями та навичками, він має розвивати і ораторську майстерність, комунікативні якості, уміння швидко орієнтуватись у флуктуаціях сьогодення і навіть акторську майстерність, що дозволяють йому бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг. Автором отмечено, что преподаватель экономических дисциплин должен развиваться постоянно. Наряду с профессиональными умениями и навыками, он должен развивать и ораторское мастерство, коммуникативные качества, умение быстро ориентироваться в флуктуациях настоящего времени и даже актерское мастерство, позволяющие ему быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг. It has been noted in the article that teacher of economic disciplines has to develop himself constantly. Along with professional skills, he has to develop oratorical skills, communicative qualities, the ability to adjust to fluctuation quickly and even acting skills, which allow him to be competitive in the educational market.
Опис
Ключові слова
викладач, економічні дисципліни, викладацька експертність, професійні вміння, професійні якості, комунікація, преподаватель, экономические дисциплины, преподавательская экспертность, профессиональные умения, профессиональные качества, коммуникация, teacher, economic discipline, teaching expert, professional skills, professional qualities, communication
Цитування
Прокопенко І. А. Сучасні вимоги до формування умінь викладачів економічних дисциплін ВНЗ, які допомагають бути конкурентоспроможними / І. А. Прокопенко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 174–176.