ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Важливим досягненням у сучасній педагогічній практиці є можливість застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. Зокрема зазначені технології дають можливість більш широко розглянути проблему індивідуалізації навчання оскільки використання комп'ютера дозволяє ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, які не вирішуються традиційним шляхом. An important achievement in modern Pedagogical practice is the possibility of using Information and Communication Technologies in Education. In particular, these Technologies make it Possible to more broadly consider the problem of individualization of learning, since the use of a computer allows you to set and solve new didactic tasks that are not solved in the traditional way.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, адаптивне навчання, комп’ютерне навчання, концепції навчання, психолого-педагогічні аспекти, Information and Communication Technologies, Adaptive learning, Computer learning, learning Concepts, Psychological and Pedagogical aspects
Цитування
Масич В. В. Психолого-педагогічні аспекти інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні / В. В. Масич, Л. В. Колесник // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 277–280.