Виборчий процес в Україні: політико-правовий аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі акцентовано увагу на тому, що виборчий процес у цивілізованому демократичному світі сьогодні має вагоме значення, оскільки саме завдяки йому й відбувається реалізація влади народу. Підкреслюється, що важливо відслідковувати нові тенденції та розробляти відповідні рішення, що могли б адаптувати правову систему під нові умови. Наголошується, що формування виборчого процесу як необхідного явища в українському суспільстві, відбувалось під час різних історичних етапів розвитку України. Дана наукова робота має на меті відобразити весь шлях еволюції демократичної політики та виборчого процесу в Україні, що дозволить більш якісно поглянути на проблеми, з якими доводиться стикатись під час виборів, та вибудувати потенційне рішення цих проблем. Автор неодноразово проводить порівняння та аналогії з іншими правовими системами, історичним досвідом та нормативною базою різних елементів виборчого процесу. Встановлено визначену кількість проблем виборчого процесу в Україні та запропоновані оптимальні вирішення проблемних питань. The work focuses on the fact that the election process is of significant importance to the civilized democratic world today, as namely owing to it the power of the people is implemented. It is emphasized that it is important to monitor new trends and develop appropriate solutions that could adapt the defined legal system to new conditions. It is stressed that the formation of the electoral process, as a necessary phenomenon in Ukrainian society, took place during various historical stages of the development of our state. This scientific work aims to reflect the entire path of the evolution of democratic politics and the electoral process in Ukraine, which will allow a more qualitative look at the problems that have to be faced during the elections and build a potential solution to these problems. The author repeatedly makes comparisons and analogies with others legal systems, historical experience and regulatory framework of various elements of the election process. A certain number of problems of the election process in Ukraine have been identified and optimal solutions to pressing issues have been proposed.
Опис
Ключові слова
вибори, виборчий процес, виборча система, демократія, політика, право, нормативно-правова база, elections, electoral process, election system, democracy, politics, law, legal framework
Цитування
Задорожний С. В. Виборчий процес в Україні: політико-правовий аспект : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 052 Політологія / С. В. Задорожний ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 65 с.
Колекції