Парадоксальность и "негативная диалектика" этического

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье рассмотрено добро и зло. Современное зло можно определить по признакам бессубъектности (анонимности), диффузности (гибридности), консеквентности, парадоксальности, учитывая соответствующие виды его источников и проводников. Необходимо учитывать и нестабильный статус добра, поскольку как при его усилении, так и ослаблении наблюдается подъем разного рода негативных сил. У статті розглянуто добро і зло. Сучасне зло можна визначити за ознаками безсуб'єктності (анонімності), диффузності (гібридності), консеквентні, парадоксальності, враховуючи відповідні види джерел постачання та провідників. Необхідно враховувати і нестабільний статус добра, оскільки як при його посиленні, так і ослабленні помітне пожвавлення різного роду негативних сил. The article looks at good and evil. Contemporary evil can be defined in terms of of non-subjectivity (anonymity), diffuseness (hybridity), consequentialism, paradoxicality, given the respective types of its sources and conduits. The unstable status of the good should also be taken into account, as both its strengthening and weakening sees the rise of various kinds of negative forces.
Опис
Ключові слова
парадоксальность, добро и зло, этика, парадоксальність, добро і зло, етика, paradox, good and evil, ethics
Цитування
Роговский А. М. Парадоксальность и "негативная диалектика" этического / А. М. Роговский // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С.115–117.