ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ВАЛЕОЛОГІЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито сутність валеологічного самовдосконалення майбутніх учителів фізичної культури. Доведено необхідність організації самостійної роботи студентів з валеологічного самовдосконалення. Наведено авторський комплекс виховного впливу і стимулювання майбутніх учителів фізичної культури до валеологічного самовдосконалення. Розроблено й упроваджено спецкурс «Валеологічні основи фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури» для студентів старших курсів. The essence of valeological self-improvement of future Physical Education teachers has been revealed. The necessity of organizing students’ independent work on valeological self-perfection has been proved. The author’s complex of educational influence and stimulation of future Physical Education teachers to valeological self-improvement has been presented. The special course named «Valeologic bases of professional training of future Physical Education teachers» for senior students has been developed and introduced.
Опис
Ключові слова
валеологічна підготовка, самовдосконалення особистості, майбутні вчителі фізичної культури, самостійна робота, спецкурс, педагогічна практика, valeological training, person’s self-improvement, future Physical Education teachers, independent work, special course, pedagogical practice
Цитування
Коробейнік В. Організація самостійної роботи майбутніх учителів фізичної культури з валеологічного самовдосконалення / В. Коробейнік // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 247–250.