Історія стародавнього світу. Схід, Греція, Рим

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику розглядаються основні етапи становлення та розвитку людського суспільства з моменту його виникнення до створення стратифікованих суспільств, розвиток цивілізацій Сходу, античних Греції і Риму. Посібник містить опис навчальної дисципліни, тексти лекцій, плани семінарських занять з методичними рекомендаціями, питання для самостійного опрацювання, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу. Розрахований для студентів І курсу історичного факультету. The educational and methodical manual examines the main stages of the formation and development of human society from the moment of its emergence to the creation of stratified societies, the development of the civilizations of the East, ancient Greece and Rome. The manual contains a description of the academic discipline, lecture texts, seminar lesson plans with methodical recommendations, questions for self-study, recommended educational and special literature. Designed for first-year students of the Faculty of History.
Опис
Ключові слова
первісна епоха, цивілізація, Стародавній Схід, античність, Греція, Рим, the primitive era, civilization, the Ancient East, antiquity, Greece, Rome
Цитування
Беззубенко А. В. Історія стародавнього світу. Схід, Греція, Рим : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / А. В. Беззубенко, С. В. Мірошніченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2017. – 370 с.