Психологічні особливості саморегуляції спортивної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі емпірично доведено, що високий рівень спортивної саморегуляції спортсменів передбачає вищу успішність у спортивній діяльності. Виявлено чотири типи спортивної саморегуляції: «збалансований», «амотивований», «автономний» та «полімотивований», причому спортсмени автономного типу мають найвищі показники здатності до планування, оцінки результатів, гнучкості та самостійності у структурі саморегуляції підготовки спортсмена, диспозиційного стану потоку. Виявлено, що особливості саморегуляції спортивної діяльності позначаються на здатності регулювати свій психоемоційний стан та зумовлюють його динаміку. Автономна спортивна саморегуляція особистості обумовлює «куполоподібну» динаміку станів у процесі реалізації спортивної діяльності: до змагань тонус є помірним, під час змагань він зростає, а після – спадає, що забезпечує найбільшу ігрову ефективність та успішність у спорті. Спортсмени зі збалансованим та амотивованим типами спортивної саморегуляції меншою мірою здатні регулювати власні психоемоційні та функціональні стани у всіх умовах спортивної діяльності. В работе эмпирически доказано, что высокий уровень спортивной саморегуляции спортсменов предполагает высшую успеваемость в спортивной деятельности. Выявлено четыре типа спортивной саморегуляции: «сбалансированный», «аммотивированный», «автономный» и «полимотивированный», причем спортсмены автономного типа имеют самые высокие показатели способности к планированию, оценке результатов, гибкости и самостоятельности в структуре саморегуляции подготовки спортсмена, диспозиционное состояние потока. Установлено, что особенности саморегуляции спортивной деятельности сказываются на способности регулировать свое психоэмоциональное состояние и обуславливают его динамику. Автономная спортивная саморегуляция личности обуславливает «куполообразную» динамику состояний в процессе реализации спортивной деятельности: до соревнований тонус умеренный, во время соревнований он растет, а после – спадает, что обеспечивает наибольшую игровую эффективность и успеваемость в спорте. Спортсмены со сбалансированным и аммотивированным типами спортивной саморегуляции в меньшей степени способны регулировать собственные психоэмоциональные и функциональные состояния во всех условиях спортивной деятельности. The paper empirically proves that a high level of sports self-regulation of athletes implies higher success in sports activities. Four types of sports self-regulation have been identified: "balanced", "motivated", "autonomous" and "polymotivated", with autonomous athletes having the highest ability to plan, evaluate results, flexibility and independence in the structure of self-regulation of athlete training. It was found that the peculiarities of self-regulation of sports activities affect the ability to regulate their psycho-emotional state and determine its dynamics. Autonomous sports self-regulation of the individual determines the "dome-like" dynamics of states in the process of sports activities: before competitions the tone is moderate, during competitions it increases, and after – decreases, which provides the greatest game efficiency and success in sports. Athletes with balanced and polymotivated types of sports self-regulation are less able to regulate their own psycho-emotional and functional states in all conditions of sports activities.
Опис
Ключові слова
спортивна саморегуляція, психічні стани спортсмена, стан потоку, умови спортивної діяльності, змагальна діяльність спортсмена, спортивная саморегуляция, психические состояния спортсмена, состояние потока, условия спортивной деятельности, соревновательная деятельность спортсмена, sports self-regulation, mental states of an athlete, flow state, conditions of sports activity, competitive activity of an athlete
Цитування
Коломійцев Г. А. Психологічні особливості саморегуляції спортивної діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Г. А. Коломійцев ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 61 с. : табл.
Колекції