АРХЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ ХVІІІ СТ. ТА ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВИВЧЕННІ БАГАТОВИМІРНОЇ СПАДЩИНИ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено багатовимірну спадщину вдатного українського і в цілому європейського вченого, літератора, педагога і філософа Г. С. Сковороди, що неможливо без урахування слобожанського середовища ХVІІІ ст., в якому він жив і творив. При аналізі формування характеру, ментальності та мультикультурності слобідського населення ХVІІІ ст. слід враховувати геополітичні обставини заселення Слобожанщини та її положення на тогочасній мапі Східної Європи. Зазначено, що враховуючи писемні та літературні джерела, знаючи перебіг історичних подій і етнографічний матеріал, а також дані археологічних досліджень ми можемо більш повно розкрити життя народних мас, серед яких жив і творив Г. С. Сковорода. Саме археологічний матеріал є доказом мультикультурних впливів при основному українському стрижні культури Слобідської України ХVІІІ ст. Артефакти вказаного часу не тільки ілюструють, а й значною мірою відображають соціокультурний розвиток більшості населення, його побут, характер, устремління та зовнішні зв’язки. The publication explores the multidimensional legacy of the talented Ukrainian and generally European scientist, writer, pedagogue and philosopher H. S. Skovoroda, which is impossible without taking into account the Slobojan environment of the 18th century, in which he lived and created. When analyzing the formation of the character, mentality and multiculturalism of the Slobid population of the 18th century. it is necessary to take into account the geopolitical circumstances of the settlement of Slobozhanshchyna and its position on the contemporary map of Eastern Europe. It is noted that taking into account written and literary sources, knowing the course of historical events and ethnographic material, as well as the data of archaeological research, we can more fully reveal the life of the masses, among whom H. S. Skovoroda lived and worked. It is the archaeological material that is proof of multicultural influences at the main Ukrainian core of culture of Slobid Ukraine of the 18th century. Artifacts of the specified time not only illustrate, but also to a large extent reflect the socio-cultural development of the majority of the population, its lifestyle, character, aspirations and external relations,
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., багатовимірна спадщина, сковородинознавство, український філософ, археологічні дослідження, Слобожанщина, H. S. Skovoroda, multidimensional heritage, Skovorodastudies, Ukrainian philosopher, archaeological research, Slobozhanshchyna
Цитування
Колода В. Археологічні матеріали ХVІІІ ст. та перспектива їх використання у вивченні багатовимірної спадщини Г. С. Сковороди / В. Колода // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 48–63.