Концептуальні підходи до створення Центру маточних культур комах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України
Анотація
Мета. Для вирішення завдань практичної реалізації в біологізації захисту рослин виникло завдання створення структур, які б забезпечували біофабрики та біолабораторії стартовими ентомокультурами. Для цього потрібно розробити основні принципи створення племінних культур комах, методологічні підходи до принципів функціонування Центрів маточних культур комах, визначити структуру концепції та програми досягнення мети. Методи. Теоретичне узагальнення, дослідження у ентомології, аналіз, синтез. Результати. Запропонована розроблена в ІТІ «Біотехніка» НААН концепція Центру маточних культур комах, що ґрунтується на принципах технічної та промислової ентомології. Вперше дано визначення поняття «промислова ентомологія» як наукового напряму і практичних принципів експлуатації ентомокультур у промислових умовах з метою отримання товарної продукції у вигляді частини культур комах або продуктів їх життєдіяльності. Визначено місце Центру в системі захисту рослин як проміжної структури між племінними культурами, які створюються і підтримуються у його складі, і маточними культурами, що є часткою племінних культур, які відбираються і стають базою для культивування товарної продукції біофабрик і біолабораторій у сільськогосподарських виробництвах для захисту рослин. Визначено склад біотехнологічних систем, принципи створення маточних культур комах, основні принципи створення і функціонування Центру. Висновки. Запропонована концепція дає змогу створювати регіональні Центри маточних культур комах для забезпечення потрібними ентомокультурами біофабрик і біолабораторій відповідних регіонів України, вирішувати питання розробки деяких принципів промислової ентомології як основи для функціонування біофабрик і біолабораторій з випуску ентомологічних засобів захисту рослин. Цель. Для решения задач практической реализации в биологизации защиты растений возникла задача создания структур, обеспечивающих биофабрики и биолаборатории стартовыми энтомокультурами. Для этого необходимо разработать основные принципы создания племенных культур насекомых, методологические подходы к принципам функционирования Центров маточных культур насекомых, определить структуру концепции и программы достижения цели. Методы. Теоретическое обобщение, исследования в энтомологии, анализ, синтез. Результаты. Предложенная разработанная в ИТИ «Биотехника» НААН концепция Центра маточных культур насекомых базируется на принципах технической и промышленной энтомологий. Впервые дано определение понятия «промышленная энтомология» как научного направления и практических принципов эксплуатации энтомокультур в промышленных условиях с целью получения товарной продукции в виде части культур насекомых или продуктов их жизнедеятельности. Определено место Центра в системе защиты растений в качестве промежуточной структуры между племенными культурами, которые создаются и поддерживаются в его составе, и маточными культурами, которые являются частью племенных культур, и какие, в свою очередь, отбираются и становятся базой для культивирования товарной продукции биофабрик и биолабораторий в сельскохозяйственных производствах для защиты растений. Определены: состав биотехнологических систем, принципы создания маточных культур насекомых, основные принципы создания и функционирования Центра. Выводы. Предложенная концепция дает возможность создавать региональные Центры маточных культур насекомых для обеспечения необходимыми энтомокультурами биофабрик и биолабораторий соответствующих регионов Украины, решать вопросы разработки некоторых принципов промышленной энтомологии в качестве основы для функционирования биофабрик и биолабораторий по выпуску энтомологических средств защиты растений. The purpose. To solve the problem of biologization of protection of plants a task raised of building frameworks, ensuring biofactories and biolaboratories with starting entomocultures. For that purpose it was necessary to develop main principles of building pedigree cultures of hexapods, methodological approaches to principles of operation of Centers of stock cultures of hexapods, and to determine the concept and program of reaching that aim. Methods. Theoretical generalization, probes in entomology, analysis, synthesis. Results. The offered concept of Center of stock cultures of hexapods is based on the principles of engineering and industrial entomology. For the first time they define the concepts «industrial entomology» as scientific direction and practical principle of use of entomocultures in industrial conditions for the purpose of deriving commodity output in the form of a part of culture of hexapods or products of their vital activity. The place of Center is determined in the system of protection of plants as intermediate structure between pedigree cultures, which are created and sustained in its content, and stock cultures, which are the part of pedigree cultures and which, in their turn, are taken and become the basis for cultivation of commodity output of biofactories and biolaboratories in farm-productions for protection of plants. They specified: content of biotechnological systems, principles of building stock cultures of hexapods, main principles of building and operation of Center. Conclusions. The offered concept enables to create regional Centers of stock cultures of hexapods for provision with necessary entomocultures of biofactories and biolaboratories of conforming regions of Ukraine, to solve questions of development of some principles of industrial entomology as the basis for operation of biofactories and biolaboratories on production of entomological protective means of plants.
Опис
Ключові слова
Центр, концепція, племінні маточні культури, комахи, структура, програма, технології, концепция, племенные маточные культуры, насекомые, программа, технологии, Center, concept, pedigree stock culture, hexapods, structure, program, techniques
Цитування
Концептуальні підходи до створення Центру маточних культур комах / В. І. Крутякова, Т. Ю. Маркіна, О. Д. Молчанова, Б. М. Шейкін // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 8. – С. 44–48.