Академічна доброчесність: формування власної професійної культури

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Презентація знайомить аспірантів і магістрів з цінностями академічної культури, принципами академічної доброчесності та особливостями її дотримання. У представленому матеріалі подається класифікація плагіату, рекомендації авторам, як його уникнути, перевірити свій текст на унікальність. Розглянуто основи академічного письма, оформлення посилань і створення списків використаних джерел за українськими та міжнародними стандартами за допомогою бібліографічних менеджерів. Презентация знакомит аспирантов и магистров с ценностями академической культуры, принципами академической доброчестности и особенностями ее соблюдения. В представленном материале подается классификация плагиата, рекомендации авторам, как его избежать, проверить свой текст на уникальность. Рассмотрены основы академического письма, оформление ссылок и создание списков использованной литературы в соответствии с украинскими и международными стандартами с помощью библиографических менеджеров.The presentation introduces graduate students and masters to the values of academic culture, the principles of academic integrity and the peculiarities of its observance. The presented material provides a classification of plagiarism, recommendations for authors how to avoid it, check your text for uniqueness. The basics of academic writing, the design of references and the creation of lists of used literature in accordance with Ukrainian and international standards with the help of bibliographic managers are considered.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, академічна культура, види плагіату, інформаційна грамотність, правила цитування, бібліографічні менеджери, академическая доброчестность, академическая культура, виды плагиата, информационная грамотность, правила цитирования, библиографические менеджеры, academic integrity, academic culture, types of plagiarism, information literacy, citation rules, bibliographic managers
Цитування
Академічна доброчесність: формування власної професійної культури : [презентація] для магістрів і аспірантів / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. О. І. Романовська. – Харків : ХНПУ, 2021. – 55 сл.