Cтатистична оцінка й прогноз закономірностей формування трудового потенціалу населення в перехідний період

Немає доступних мініатюр
Дата
2002-08-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний економічний університет (КНЕУ), Надруковано в мінітипографії ПП Карпенко
Анотація
Дисертація присвячена вивченню та удосконаленню існуючої статистичної методології для комплексної статистичної характеристики населення, як носія трудового потенціалу в умовах транзиції; методології прогнозування трудового потенціалу населення і обгрунтування гіпотез. У роботі вивчені можливості використання індексної методології, зокрема, індекс людського розвитку, і на його основі вперше побудований і застосований в дослідженні узагальнюючий показник - індекс середньої очікуваної тривалості життя в зайнятому стані. Досліджені відтворювальні процеси, які відбуваються в складі населення Харківської області та України, демоекономічні чинники і особливості формування трудового потенціалу населення. Диссертация посвящена изучению и усовершенствованию существующей статистической методологии для комплексной статистической характеристики населения, как носителя трудового потенциала в условиях транзиции; методологии прогнозирования трудового потенциала населения и обоснования гипотез. В работе изучены возможности использования индексной методологии, в частности, индекс человеческого развития, и на его основе впервые построен и применен в исследовании обобщающий показатель – индекс средней ожидаемой продолжительности жизни в занятом состоянии. Исследованы воспроизводственные процессы, которые происходят в составе населения Харьковской области и Украины, демоэкономические факторы и особенности формирования трудового потенциала населения. The work is devoted to research and improvement of existing statistical methodology in area of integrated statistical description of population as a bearer of labour potential, especially in transition conditions; projection methodology and substantiation of hypothesis. The reproduction processes in population of Kharkiv region and Ukraine, also demographical and economical factors and features of forming population`s labour potential in market economy. Also development and structural improvement in economical activity and employment was research. The methodology of potential of life and population`s labour potential projection was work out and realized.
Опис
Ключові слова
трудовий потенціал населення, потенційна демографія, економічно активне населення, зайнятість, безробіття, індекс людського розвитку, індекс тривалості життя в стані зайнятості, демоекономічні прогнози, трудовой потенциал населения, жизненный потенциал, потенциальная демография, экономически активное население, занятость, безработица, индекс человеческого развития, демоэкономические прогнозы, population`s labour potential, potential of life, potential demography, economicaly active population, employment, unemployment, human development index
Цитування
Муромцева Ю. І. Cтатистична оцінка й прогноз закономірностей формування трудового потенціалу населення в перехідний період : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.03.01 – статистика / Ю. І. Муромцева ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2002. – 21 с.