Власні назви в романі Володимира Маліка «Таємний посол»: культурно-репрезентативна функція

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Матеріалом дослідження стали оніми в романі «Таємний посол» Володими- ра Малика, яскравого представника української історичної романістики, де в художній формі унаочнена розлога си- стема власних назв, передусім топонімів й антропонімів, що персоніфікують й ідентифікують персонажів, інформують про результати їх суспільно-політичної й громадської діяльності та творчості, увиразнюють візуальні, психосоматичні, іміджеві характеристики, реалізують функції локалізації подій і явищ, визначають їх хронологію, як наслідок, концептуалізують та ко- дифікують культурно-мистецькі надбання, формуючи в такий спосіб художню парадигму національно-ментальних цінностей. Визначено досить вагому стилістичну функцію онімів — культурно-репрезентативну, засвідчену специфікою власних іменувань як особливих одиниць літературного дискур- су, що представляють культурно-цивілізаційний поступ етносу, його національно-визвольні рухи, шлях до самоусвідомлення, ствердження, збереження й захисту власної самобутності.The material of the research was onims in the novel "Secret Ambassador" by Volodymyr Malik, a bright representative of Ukrainian historical novels. The quite significant stylistic function of onymes is revealed — culturally representative, evidenced by the specificity of proper names as special units of literary discourse. su, representing the cultural and civilizational progress of the ethnos, his national liberation movements, the path to self-awareness, affirmation, preservation and protection of one's own identity.
Опис
Ключові слова
оніми, літературно-художні власні назви, історичні романи, Малік В. К., onyms, literary and artistic proper names, historical novels, Malyk V.
Цитування
Петрова Озель Л. П. Власні назви в романі Володимира Маліка «Таємний посол»: культурно-репрезентативна функція / Л. П. Петрова Озель // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 118–126.