Робота над партіями дерев’яних духових інструментів у ансамблі (на прикладі нонету ор. 31, октету ор. 32 та септету ор. 147 Л. Шпора)

Немає доступних мініатюр
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В методичних рекомендаціях для самостійної роботи студентів вищіх педагогічних навчальних закладів за спецеціальністю «014 Середня освіта (Музичне мистецтво)» досліджено камерно-інструментальні твори для змішаних складів видатного німецького композитора та диригента Л. Шпора: нонет ор. 31, октет ор. 32 та септет ор. 147. Проаналізовано моделі та різноманітні прийоми ансамблевого письма. В методических рекомендациях для самостоятельной работы студентов высших педагогических учебных заведений по специальности «014 Среднее образование (Музыкальное искусство)» исследованы камерно-инструментальные произведения для смешанных составов выдающегося немецкого композитора и дирижера Л. Шпора: нонет ор. 31 октет ор. 32 и септет ор. 147. Проанализированы модели и разнообразные приемы ансамблевого письма. In the methodical recommendations for independent work of students of higher pedagogical educational institutions on the specialty "014 Secondary education (Musical art)" chamber and instrumental works for mixed compositions of the outstanding German composer and conductor L. Spor are investigated: nonet op. 31, octet op. 32 and septet op. 147. Models and various methods of ensemble writing are analyzed.
Опис
Ключові слова
дерев’яні духові інструменти, робота над партіями, ансамбль, ансамблеве письмо, Шпор Л, деревянные духовые инструменты, работа над партиями, ансамбль, ансамблевое письмо, Шпор Л., wooden wind instruments, work on instrumental parts, ensemble, ensemble writing, Spor L.
Цитування
Смірнова І. В. Робота над партіями дерев’яних духових інструментів у ансамблі (на прикладі нонету ор. 31, октету ор. 32 та септету ор. 147 Л. Шпора)» : навч.-метод. рек. для самост. роботи студентів за спец. «014 Середня освіта (Музичне мистецтво)» / І. В. Смірнова. – Харків : ХНПУ. – 20 с.