ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ JUSTICE І СПРАВЕДЛИВІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі порівняно лексичний обсяг слів justice і справедливість в англійській і українській мові, відповідно. Задля досягнення поставленої мети було проаналізовано словникові дефініції, що дозволили виявити і порівняти обсяг значень цих лексичних одиниць у синхронії й діахронії. Виявлені під час словникового аналізу риси понять справедливість і justice свідчать як про наявність спільних значень, так і про розбіжності в обсязі семантичного наповнення цих понять в англійській і українській мовах. The work compares the lexical volume of the words justice and justice in the English and Ukrainian languages, respectively. In order to achieve the goal, dictionary definitions were analyzed, which made it possible to identify and compare the range of meanings of these lexical units in synchrony and diachrony. The features of the concepts of justice and justice revealed during the dictionary analysis indicate both the presence of common meanings and differences in the semantic content of these concepts in the English and Ukrainian languages.
Опис
Ключові слова
англійська мова, українська мова, порівняльне мовознавство, студентські роботи, English language, Ukrainian language, comparative linguistics, student works
Цитування
Самоха А. О. Порівняльний аналіз понять Justice і Справедливість в англійській і українській мовах / А. О. Самоха // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 36–39.