Особливості роботи з формування фонетико-фонематичного ладу при підготовці до школи дітей з інтелектуальними порушеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз стану дослідження проблеми фонетико-фонематичного ладу при підготовці до школи дітей з інтелектуальними порушеннями. Розкрито поняття фонетико-фонематичного ладу мовлення в науково-педагогічній літературі. Проаналізовано особливості формування фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Розглянуто підготовку дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями до шкільного навчання як один із основних напрямів роботи педагога. Розроблено напрями діагностикистану сформованості фонетико-фонематичного ладу мовлення дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Обґрунтовано педагогічні умови та методичні рекомендації щодо формування фонетико-фонематичного ладу мовлення у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. In the qualification work, theoretical analysis of the state of research of the problem of phonetic-phonemic order in preparing children with intellectual disabilities for school is carried out. The concept of phonetic-phonemic system of speech in scientific and pedagogical literature is revealed. The peculiarities of the formation of phonetic-phonemic system of speech in older preschool children with intellectual disabilities are analyzed. The preparation of preschool children with intellectual disabilities for schooling is considered as one of the main directions of the teacher's work. It has been developed the directions for diagnosing the state of formation of the phonetic-phonemic speech system of older preschool children with intellectual disabilities. The pedagogical conditions and methodical recommendations to the regarding formation of the phonetic-phonemic system of speech in preschool children with intellectual disabilities are substantiated.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, інтелектуальні порушення мовлення, педагогічні умови, фонетико-фонематиний лад, preschool children, intellectual disabilities, speech, pedagogical conditions, phonetic-phonematic order
Цитування
Слонь К. В. Особливості роботи з формування фонетико-фонематичного ладу при підготовці до школи дітей з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / К. В. Слонь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 87 с. : дод.
Колекції