Стилістичні засоби вираження «чорного гумору» в оповіданнях Стівена Лікока

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано стилістичні особливості поняття «чорний гумор» в гумористичних текстах. Визначено основні стилістичні засоби, що допомагають досягти ефекту характерного для «чорного гумору». Акцентовано увагу на амбівалентній природі, основних особливостях поняття «чорний гумор». З’ясовано, що основними стилістичними засобами «чорного гумору» є іронія, сарказм, антитеза, метафора, перифраз, алогізм та пародія. The article analyzes the stylistic features of the concept of «black humor» in humorous texts. The main stylistic tools that help to achieve the effect characteristic of "black humor" are defined. Attention is focused on the ambivalent nature and the main features of the concept of "black humor". It is found that the main stylistic means of "black humor" are irony, sarcasm, antithesis, metaphor, paraphrase, alogism and parody.
Опис
Ключові слова
гумор, чорний гумор, іронія, сарказм, перифраз, метафора, антитеза, алогізм, Лікок Стівен, humour, black humour, irony, sarcasm, antithesis, metaphor, paraphrase, alogism and parody, Leacock Stephen
Цитування
Запорожська Д. Стилістичні засоби вираження «чорного гумору» в оповіданнях Стівена Лікока / Д. Запорожська // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 102–106.