КОНСУЛЬТУВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ СІМЕЙ З ДІТЬМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

dc.contributor.authorТрубавіна, І. М.
dc.contributor.authorКаліна, К. Є.
dc.date.accessioned2023-02-08T12:57:15Z
dc.date.available2023-02-08T12:57:15Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної теорії та практики України – роботі вчителів з сім’ями і дітьми в умовах війни в школах як центрах соціальної допомоги в громаді. Окреме місце в цьому процесі посідає консультування сімей з дітьми в умовах тимчасового перебування сімей в школах, постійного перебування і проживання внутрішньо переміщених осіб, спілкування вчителів з сім’ями нових учнів в приймаючих громадах, постійні зв’язки вчителів школи з сім’ями своїх учнів. У статті наголошено, що консультування різних видів допомагає вирішити різноманітні проблеми сімей з дітьми на основі родиноцентрованого підходу, допомоги у процесі організації та застосування самодопомоги і кризового втручання як діючих наукових підходів і провідних стратегій соціальної роботи в Україні, особливо в умовах воєнного часу. Визначені у межах статті підходи і стратегії щодо війни і сімей з дітьми не розглядалися в аспекті консультування сімей у наукових дослідженнях. Метою статті є визначення наукових підходів, змісту, методів, провідних методик консультування сімей з дітьми в умовах воєнного стану. Науковою новизною статті є визначення змісту, видів, методів і методик, умов консультування шкільними вчителями сімей з дітьми в різних умовах воєнного часу, в ситуації кризи та впливу на сім’ї різних інших чинників стресу. Визначено також перелік проблем і потреб сім’ї з дітьми в умовах війни. Практичного значення статті надає визначення спектру проблем сімей з дітьми в умовах війни, набору методів консультування і методик роботи з сім’ями з дітьми в умовах війни, виділення набору проблем внутрішньо переміщених осіб, які тісно пов’язані не тільки з соціально-економічними, політичними, медичними, але й морально-психологічними, психолого-педагогічними проблемами. Перспективами подальших досліджень є: визначення особливостей і набору методів і прийомів психологічного, соціально-педагогічного, правового, медичного тощо консультувань на різних етапах подолання сім’ями з дітьми кризи сім’ї, провідним чинником яких стали соціальні зміни, пов’язані з війною в сучасному українському суспільстві. The article is devoted to the topical problem of modern pedagogical theory and practice of Ukraine – the teachers’ work with families and children during the war in schools as centers of social assistance in the community. A special place in this process is occupied by counseling families with children in the conditions of temporary stay of families in schools, permanent stay and residence of internally displaced persons, teachers’ communication with new students’ families in host communities, constant connections of school teachers with their students' families. The article emphasizes that counseling of various kinds helps to solve various problems of families with children on the basis of family-centered approach, assistance in organizing and using self-help and crisis intervention as current scientific approaches and leading social work strategies in Ukraine, especially in wartime. The approaches and strategies identified in the article on war and families with children have not been considered in the aspect of advising families in research. The article’s purpose is to determine the scientific approaches, content, methods, leading methods of counseling families with children in war condition. The article’s scientific novelty is to determine the content, types, methods and techniques, conditions for school teachers to consult families with children in different conditions of wartime, in a crisis situation and the impact on the family of various other stressors. A list of problems and needs of families with children in wartime is also identified. The article’s practical significance is to determine the range of problems of families with children in wartime, a set of methods of counseling and methods of working with families with children in wartime, highlighting a set of problems of internally displaced persons. They have not only socio-economic, political, medical problems, but also moral, psychological and pedagogical problems. Prospects for further research are: determining the features and set of methods and techniques of psychological, socio-pedagogical, legal, medical, etc. counseling at different stages of overcoming families with children family crisis, the leading factor which was social change associated with the war in modern Ukrainian society.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубавіна І. М. Консультування вчителями сімей з дітьми в Україні в умовах війни / І. М. Трубавіна, К. Є. Каліна // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 73–82.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1548 (Print)
dc.identifier.issn2312-8801 (Online)
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9897
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectконсультування сімейuk_UA.UTF-8
dc.subjectродиноцентрований підхідuk_UA.UTF-8
dc.subjectтипи консультуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectфасилітуюче консультуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка вчителів до консультуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкризове втручанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily counselinguk_UA.UTF-8
dc.subjectfamily-centered approachuk_UA.UTF-8
dc.subjecttypes of counselinguk_UA.UTF-8
dc.subjectfacilitation counselinguk_UA.UTF-8
dc.subjectteacher training for counselinguk_UA.UTF-8
dc.subjectcrisis interventionuk_UA.UTF-8
dc.titleКОНСУЛЬТУВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ СІМЕЙ З ДІТЬМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTEACHER’S CONSULTATION OF FAMILIES WITH CHILDRENS IN UKRAINE IN WAR CONDITIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
3996-13451-1-PB.pdf
Розмір:
443.89 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: