Формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні проаналізовано й уточнено, що поняття «потенціал» є джерелом, змогою, засобами, які можуть бути використані для досягнення певної мети; сукупність усіх наявних засобів, продуктивних сил окремої особистості, суспільства, держави, що можуть бути використані в певній галузі. У дисeртaцiї з’ясовано, що «життєвотворчий учитель» – це автентична особистість впевнена у власних силах, яка прагне до самореалізації, має свою індивідуальність та гнучкість, критичність і високий ступінь рефлексії, володіє і креативно використовує свої професійно-педагогічні знання, розумові та життєвотворчі уміння і навички. Життєвотворчий потенціал майбутнього вчителя початкових класів є інтегральним утворенням, що віддзеркалює міру можливостей актуалізації внутрішніх ресурсів особистості в продуктивній професійній діяльності, і характеризується єдністю компонентів креативної й ціннісно-смислової сфери. А саме вчитель початкових класів формує мовленнєвий потенціал дитини, її читацькі інтереси, світоглядні позиції, вибудовує траєкторію самоосвітніх навичок. Майбутні вчителі здобувають відповідні компетентності в процесі вивчення цілого комплексу гуманітарних дисциплін – історії, філософії, лінгвістики тощо. В исследовании проанализировано и уточнено, что понятие «потенциал» является источником, возможностью, средствами, которые могут быть использованы для достижения определенной цели; совокупность всех имеющихся средств, производительных сил отдельной личности, общества, государства, которые могут использоваться в определенной отрасли. В диссертации выяснено, что «жизненнотворческий учитель» – это аутентичная личность, уверенная в собственных силах, которая стремится к самореализации, имеет свою индивидуальность и гибкость, критичность и высокую степень рефлексии, обладает и креативно использует свои профессионально-педагогические знания, умственные и жизненные умения и навыки. Жизненнотворческий потенциал будущего учителя начальных классов является интегральным образованием, отражающим степень возможностей актуализации внутренних ресурсов личности в продуктивной профессиональной деятельности, и характеризуется единством компонентов креативной и ценностно-смысловой сферы. А именно учитель начальных классов формирует речевой потенциал ребенка, его читательские интересы, мировоззренческие позиции, выстраивает траекторию самообразовательных навыков. Будущие учителя приобретают соответствующие компетентности в процессе изучения целого комплекса гуманитарных дисциплин – истории, философии, лингвистики и т.д. The study analyzes and clarifies the concept of "potential" as a source, ability, means that can be used to achieve a certain goal; a set of all the available means, productive powers of a person, society, state that can be used in a certain domain. It has been found out that a "life-creating teacher" is an authentic person who is confident in their own abilities, who is striving for self-realization, has their own individuality and flexibility, criticality and a high degree of reflection, they own and creatively use their professional and pedagogical attainments, mental and life-creating skills and abilities. The life-creating potential of a future primary school teacher is an integral formation that reflects the degree of possibilities of updating the internal resources of an individual in their productive professional activities, and is characterized by the unity of components of the creative sphere and the sphere of personality values and senses. It is the primary school teacher who forms the child's speech potential, reading interests, worldview positions, and builds the trajectory of self-educational skills. The future teachers acquire appropriate competencies in the process of studying a whole range of the Humanities – academic disciplines of history, philosophy, linguistics, etc.
Опис
Ключові слова
формування, потенціал, майбутні вчителі, життєтворчий потенціал, початкові класи, гуманітарні дисципліни, методи навчання, професійна діяльність, освітній процес, формирование, потенциал, будущие учителя, жизненнотворческий потенциал, начальные классы, гуманитарные дисциплины, методы обучения, профессиональная деятельность, образовательный процесс, formation, potential, future teachers, life-creating potential, primary classes, the Humanities, teaching methods, professional activity, professional knowledge, educational process
Цитування
Радченя І. В. Формування життєвотворчого потенціалу в майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / І. В. Радченя ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 288 с.