ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Анотація
Достатній рівень загальної фізичної підготовленості борців вільного стилю дозволяє сформувати фундамент різнобічного і пропорційного фізіологічного розвитку спортсменів. Щоб правильно вибудовувати навчальнотренувальний процес, необхідно регулярно та вчасно проводити контроль та аналіз загальної фізичної, спеціальної фізичної і психофізіологічної підготовленості борців. Це вимагає покращення системи спортивного тренування у вільній боротьбі шляхом наукового обґрунтування більш ефективних методів підвищення даної підготовленості спортсмена. Дослідження проведені серед двох груп дітей 8-10 років, що займаються в секції вільної боротьби в групах початкової підготовки за стандартною загальноприйнятою програмою підготовки та методикою, що включала додаткове виконання комплексів вправ для вдосконалення фізичної підготовки з використанням великої кількості різних за координаційною складністю вправ, ігор та ігрових завдань. У роботі здійснено порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості у юних борців, що отримані під час проведення контрольних нормативів. За результатами експерименту можна стверджувати, що тренувальний процес слід спрямувати на удосконалення усіх компонентів фізичної та технічної підготовки. The sufficient level of general physical fitness of freestyle wrestlers allows them to form the foundation of versatile and proportional development of the physiological systems and organs of children and adolescents. To properly build the educational and training process, it is necessary to regularly and timely control and analyze the general physical, special physical, and psychophysiological fitness of wrestlers. This requires improving the system of sports training in freestyle wrestling through scientific substantiation of more effective methods of improving the athlete's preparedness. Solving this problem is possible only after enriching existing and developing new training programs for wrestlers. The research and practical experience of leading specialists is aimed at modernizing and improving the training process of highly qualified athletes, while the problem of improving the physical and special training of athletes at the initial stages remains relevant today and requires in-depth study. The purpose of the study was to determine the indicators of general physical fitness of young wrestlers at the stage of initial training during training according to the generally accepted program and when the coach involves additional functional sets of exercises. The research was conducted among children 8-10 years old engaged in freestyle wrestling in groups of primary training: the I-group of children trained according to a standard generally accepted training program, the II-group athletes trained according to the coach’s author’s methodology, which included additional performance of functional sets of exercises for improvement of both general and special physical training using a large number of exercises, games and game tasks of varying coordination complexity. In the work, a comparative analysis of the indicators of physical fitness of young wrestlers of both groups of initial training, obtained as a result of control standards, was carried out. The nature of positive changes in these indicators during control tests among wrestlers of the II group was determined. According to the results of the experiment, it can be stated that the training effect should be aimed at improving all components of physical and technical training.
Опис
Ключові слова
вільна боротьба, фізична підготовленість, контрольні нормативи, free wrestling, physical fitness, control standards
Цитування
Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості борців вільного стилю на етапі початкової підготовки / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. В. Мамотенко, В. М. Коваленко // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Сер. 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2024. – Вип. 4 (177). – С. 73–82.