Factors and phase of ecjnjmic competitiveness – their manifectation in Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Іnternational Science Group
Анотація
Change the paradigm of macroeconomic development in the formation of the knowledge economy, the growth of openness of national economies under the influence of globalization creates an urgent need to rethink the foundations of economic competitiveness, taking into account the transformation of its factors. In modern society, the relative importance of natural resources and labour is decreasing; the role of new factors of economic activity is growing, which depend on investment in innovation and the development of knowledge infrastructure. Зміна парадигми макроекономічного розвитку при формуванні економіки знань, зростання відкритості національних економік під впливом глобалізації породжує нагальну потребу в переосмисленні основ економічної конкурентоспроможності з урахуванням трансформації її факторів. У сучасному суспільстві відносна важливість природних ресурсів та робочої сили зменшується; зростає роль нових факторів економічної діяльності, які залежать від інвестицій в інновації та розвитку інфраструктури знань. Изменение парадигмы макроэкономического развития при формировании экономики знаний, рост открытости национальных экономик под влиянием глобализации создает острую необходимость переосмысления основ экономической конкурентоспособности с учетом трансформации ее факторов. В современном обществе относительная важность природных ресурсов и рабочей силы снижается; возрастает роль новых факторов экономической активности, которые зависят от инвестиций в инновации и развитие инфраструктуры знаний.
Опис
Ключові слова
economy, economic competitiveness, development of knowledge infrastructure, innovation, modern factors, економіка, економічна конкурентоспроможність, розвиток інфраструктури знань, інновації, сучасні фактори, экономика, экономическая конкурентоспособность, развитие инфраструктуры знаний, инновации, современные факторы
Цитування
Soliar V. Factors and phase of ecjnjmic competitiveness – their manifectation in Ukraine // Socio-economic and management concepts : collective monograph / І. Krupelnytska, V. Panasyuk , O. Sokhatska and etc. ; Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 174–175.