Реалізація агітаційної комунікативної стратегії в британському воєнному медіадискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі виявлено тактики реалізації агітаційної комунікативної стратегії в британському медіадискурсі про російсько-українську війну: контрастивну, підвищення значущості, роз’яснення, апелювання до авторитетів, визначення існування проблеми, привернення уваги, апелювання до цінностей, прогнозування, заклику до дії, констатувальну, натяку та драматизації. Зазначені тактики реалізуються здебільшого за допомогою метафор, антитез, риторичних питань, модальних дієслів, прикметників, підсилених інтенсифікуючими прислівниками або частками, тощо. The paper identifies tactics of implementing the communicative strategy of agitation in the British media discourse on the Russian-Ukrainian war, which comprise those of contrasting, increasing significance, clarifying, appealing to authorities, acknowledging the existence of a problem, attracting attention, appealing to values, forecasting, calling for action, stating facts, hinting and dramatizing. These tactics are mostly implemented by means of metaphors, antitheses, rhetorical questions, modal verbs, adjectives strengthened by intensifiers, etc.
Опис
Ключові слова
британський воєнний медіадискурс, агітаційна комунікативна стратегія, комунікативні тактики, мовні засоби, російсько-українська війна, British war media discourse, communicative strategy of agitation, communicative tactics, language means, Russian-Ukrainian war
Цитування
Ільченко А. Реалізація агітаційної комунікативної стратегії в британському воєнному медіадискурсі / А. Ільченко, Т. Подуфалова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 27–29.