Корейський шлях до статусу країни ‒ «азійський тигр»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто головні фактори, що передували та сприяли стрімкому економічному розвитку країн «азійських тигрів». «Азійські тигри» – це Сінгапур, Гонконг, Південна Корея та Тайвань. Від початку 1960-х рр. ці країни вирізнялися швидкими темпами зростання національних економік, що дало підставу дати їм таку неофіційну назву. В статье рассмотрены основные факторы, что предшествовали и способствовали стремительному экономическому развитию стран «азиатских тигров». «Азиатские тигры» - это Сингапур, Гонконг, Южная Корея и Тайвань. Вид начале 1960-х гг. Эти страны отличались быстрыми темпами роста национальных экономик дало основание дать им такое неофициальное название. The article examines the main factors that preceded and contributed to the rapid economic development of the "Asian tiger" countries. "Asian Tigers" are Singapore, Hong Kong, South Korea and Taiwan. View of the early 1960s. These countries were distinguished by the rapid growth rates of national economies, which gave reason to give them such an unofficial name.
Опис
Ключові слова
"азійські тигри", Корея, економічні реформи, економіка світу, студентські роботи, "азиатские тигры", Корея, экономические реформы, экономика мира, студенческие работы, "asian tigers", Korea, economic reforms, world economy, student work
Цитування
Лучинський М.О. Корейський шлях до статусу країни ‒ «азійський тигр» / М. О. Лучинський // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 244–246.