Лексичні й фразеологічні бібліїзми в епістолярному дискурсі Лесі Українки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було визначено основні групи бібліїзмів, що функціонують в епістолярному дискурсі Лесі Українки. Біблійність є однією з прикметних ознак її листів, що виявляється в активному вживанні бібліїзмів різних типів – від лексичних до текстових. Письменниця вміло трансформувала ці одиниці задля інтелектуалізації й експресивізації власного епістолярного мовлення, і для збагачення української літературної мови. В данной статье автором были определены основные группы библиизмов, функционирующих в эпистолярном дискурсе Леси Украинки. Библейство является одним из примечательных признаков ее писем, что проявляется в активном употреблении библиизмов разных типов – от лексических до текстовых. Писательница умело трансформировала эти единицы для интеллектуализации и экспрессивизации собственной эпистолярной речи, и для обогащения украинского литературного языка. In this article, the author has identified the main groups of biblicalisms that function in the epistolary discourse of Lesya Ukrainka. Biblicalism is one of the notable features of her letters, which is evident in the active use of bibliisms of various types, from lexical to textual. The writer has skilfully transformed these units to intellectualise and The writer skillfully transformed these units to intellectualize and expressivize her own epistolary speech, and to enrich the Ukrainian literary language.
Опис
Ключові слова
лексичні біблiїзми, фразеологічні бібліїзми, епістолярний дискурс, Українка Леся, лексические библиизмы, фразеологические библиизмы, эпистолярный дискурс, Украинка Леся, lexical biblicalisms, phraseological biblicalisms, epistolary discourse, Ukrainka Lesya
Цитування
Горюн Т. О. Лексичні й фразеологічні біблїїзми в епістолярному дискурсі Лесі Українки / Т. О. Горюн // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 27–29.