Інтерактивна компетентність майбутніх учителів фізичної культури: педагогічні умови її формування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується актуальна проблема визначення педагогічних умов формування інтерактивної компетентності у процесі навчання майбутніх учителів фізичної культури. Мета роботи – обґрунтування однієї із педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Завдання роботи: розкрити педагогічну умову формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя; окреслити шляхи її реалізації. Для досягнення мети, розв’язання окреслених завдань дослідження було використано загальнонаукові методи теоретичного рівня: аналіз, синтез і систематизація праць авторів із проблеми дослідження щодо підготовки вчителя фізичної культури; логікосистемний, проблемно-цільовий, порівняльний аналіз з метою теоретичного обґрунтування однієї із педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури. Результатами дослідження є формулювання й обґрунтування однієї із педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі навчання. Це – впровадження інтерактивних тактик і стратегій навчання, спрямованих на формування інтерактивної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, що забезпечується реалізацією спектру інтерактивних ролей майбутнього вчителя (контролер, режисер, менеджер, фасілітатор, порадник, спікер, модератор, тренер, координатор, новатор); впровадженням інтерактивних стилів викладання (вчительський, змістовий, учнівський, взаємодійний, навчально-особистісний); співпрацею та партнерством викладача і студента з урахуванням інтерактивних методів навчання. Зроблено висновок про те, що проведене дослідження підкреслює необхідність переходу від традиційного до інтерактивного навчання, оновлення тактик і стратегій навчання, інтерактивних ролей, стилів, методів зі студентами у закладах вищої освіти. The manuscript analyzes the actual problem of defining pedagogical conditions when forming interactive competence in the training process of future teachers of physical training. The purpose of the research is to substantiate one of the pedagogical conditions for forming interactive competence of a future teacher of physical training. The tasks of the research are to investigate the pedagogical condition of forming interactive competence of a future teacher; to outline the ways of its implementation. To achieve the goal, to solve the outlined tasks of the research we used the general scientific theoretical methods: analysis, synthesis and systematization of the authors’ manuscripts on the research problem of learning teachers of physical training; logical and systemic, problem-oriented, comparative analysis with the purpose of theoretical substantiation of one of the pedagogical conditions of forming interactive competence of a future teacher of physical training. The results of the research are the formulation and justification of one of the pedagogical conditions for forming interactive competence of future teachers of physical training in the learning process. This pedagogical condition is the introduction of interactive tactics and training strategies aimed at forming interactive competence of a future teacher of physical training. It is ensured by the implementation of the spectrum of interactive roles for a future teacher (checker, director, manager, facilitator, advisor, speaker, moderator, trainer, coordinator); as well as by the introduction of interactive teaching styles (teacher’s style, content style, student’s style, interactive, educational and personal styles). It is ensured by collaboration and partnership between teachers and students, taking into account interactive teaching methods. We conclude that the research emphasizes the need to move from traditional to interactive learning, updating teaching tactics and strategies, interactive roles, styles, methods with students at Universities.
Опис
Ключові слова
інтерактивна компетентність, майбутній учитель фізичної культури, педагогічна умова, інтерактивні тактики і стратегії навчання, інтерактивні ролі вчителя, інтерактивні стилі викладання, interactive competence, future teacher of physical training, pedagogical condition, interactive tactics and learning strategies, interactive teacher’s roles, interactive teaching styles
Цитування
Сікора В. В. Інтерактивна компетентність майбутніх учителів фізичної культури: педагогічні умови її формування / В. В. Сікора // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 47. – С. 113–122.