Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали науково-практичної конференції метою якої було обговорення і пошук розв’язання актуальних проблем та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів природничої науки і освіти, шляхи організації ефективного міжнародного наукового співробітництва. У представлених матеріалах висвітлено наукові і прикладні результати природничої науки і освіти, що присвячені питанням сучасної біології, спеціальної психології та педагогіки здоров’язбереження. Для біологів, екологів, хіміків широкого профілю, фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, викладачів, аспірантів і здобувачів закладів вищої освіти. The collection presents the materials of the scientific and practical conference, the purpose of which was to discuss and find solutions to current problems and generalize new theoretical and applied results of natural science and education, ways of organizing effective international scientific cooperation. The presented materials highlight the scientific and applied results of natural science and education, which are devoted to the issues of modern biology, special psychology and health care pedagogy. For biologists, ecologists, general chemists, specialists in the field of special and inclusive education, teachers, graduate students and applicants of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
природнича наука, природнича освіта, міжнародне наукове співробітництво, сучасна біологія, спеціальна психологія, інклюзивна освіта, педагогіка здоров’язбереження, корекційно-розвивальна робота, методика викладання природничих дисциплін, natural science, natural science education, international scientific cooperation, modern biology, special psychology, inclusive education, health care pedagogy, corrective and developmental work, methods of teaching natural sciences
Цитування
Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку [Електронне видання] : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 174 с.