ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглядається проблема підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності в закладах вищої педагогічної освіти. Висвітлено педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів – майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін у процесі розв’язання дослідницьких завдань професійно-орієнтованого характеру, оволодіння якими створює можливість організації дослідницької діяльності учнів закладів середньої освіти. The problem of students’ training for scientific research activity in institutions of higher pedagogical education has been revealed in the paper. The pedagogical conditions for formation of research skills in students – future teachers of Physics and Mathematical disciplines in the process of solving research tasks of professionally-oriented nature have been outlined. Development of these skills creates possibilities to organize research activity of pupils in establishments of secondary educations.
Опис
Ключові слова
науково-дослідницька діяльність, педагогічні умови, дослідницькі завдання, дослідницькі уміння майбутніх учителів, scientific research activity, pedagogical conditions, research tasks, research skills of future teachers
Цитування
Калашнікова Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей / Л. Калашнікова, Д. Бондаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 437–439.