Мистецька освіта в жіночих навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У роботі узагальнено досвід організації мистецької освіти в жіночих навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи літературні джерела з досліджуваної проблеми, розглянуто організацію таких складових мистецької освіти, як музика, живопис, хореографія. У результаті дослідження накреслено напрями творчого використання історичного досвіду в сучасних умовах. В работе обобщен опыт организации художественного образования в женских учебных заведениях Украины второй половины XIX - начала ХХ века. Анализируя, систематизируя и обобщая литературные источники по исследуемой проблеме, рассмотрено организацию таких составляющих художественного образования, как музыка, живопись, хореография. В результате исследования намечены направления творческого использования исторического опыта в современных условиях. The experience of organization of art education at women’s educational institutions in Ukraine during the second half of 19th century – the beginning of the 20th century has been generalized in the paper. On the basis of analysis, systematization and generalization of literary sources on the researched topic, the organization of such components of art education as music, painting and choreography has been revealed. As a result of the research, the perspectives of creative use of historical experience in the modern conditions have been characterized.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, вихованки, жіночі навчальні заклади, досвід, творче використання, аспірантські роботи, художественное образование, воспитанницы, женские учебные заведения, опыт, творческое использование, аспирантские работы, art education, female student, women’s educational institution, experience, creative use, postgraduate work
Цитування
Гуріна В. О. Мистецька освіта в жіночих навчальних закладах / В. О. Гуріна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 54–56.