Формування національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку у сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку у сім’ї. Зазначено, що визначення умов формування національної свідомості дозволяє створити цілісне уявлення про стан виховання цієї якості у сім'ї та школі, забезпечити підготовку батьків до реалізації цієї виховної функції, накреслити ефективні шляхи її здійснення. The publication examines the formation of national self-awareness of children of primary school age in the family. It is noted that the determination of the conditions for the formation of national consciousness allows to create a holistic view of the state of education of this quality in the family and school, to ensure the preparation of parents for the implementation of this educational function, to outline effective ways of its implementation.
Опис
Ключові слова
національне виховання, патріотичне виховання, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, national education, patriotic education, primary school students, master's theses
Цитування
Пукшин І. Формування національної самосвідомості дітей молодшого шкільного віку у сім’ї / І. Пукшин // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 25.