ЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРАВА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ (середина XVII–XVIII ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто історію етичної цінності права в житті українців. Етичні цінності являють собою основоположні вимоги, якими керуються члени суспільства у своїй поведінці, й за допомогою яких ця поведінка визначається як правильна чи неправильна, етичну цінність права можна розглядати як позитивну значущість права у задоволенні потреб членів суспільства через встановлення етичних норм, що регулюють поведінку його членів. Зауважено, що правові норми остаточно затверджувалися особами, які на той час знаходитися при владі, і думка яких не завжди співпадала з моральною оцінкою населення. Також на формування норм права вплили окремі політичні сили, на підґрунті чого іноді відбувалося їх несприйняття. Норми права відображали не інтереси певного стану, а боротьбу між ними за засоби задоволення потреб. The publication examines the history of the ethical value of law in the lives of Ukrainians. Ethical values are fundamental requirements that guide members of society in their behavior, and with the help of which this behavior is determined as correct or wrong, the ethical value of law can be seen as the positive significance of law in meeting the needs of members of society through the establishment of ethical norms that regulate the behavior of its members. It was noted that legal norms were finally approved by persons who were in power at the time, and whose opinion did not always coincide with the moral assessment of the population. Also, the formation of legal norms was influenced by certain political forces, on the basis of which their non-acceptance sometimes occurred. Legal norms did not reflect the interests of a certain state, but the struggle between them for the means of satisfying needs.
Опис
Ключові слова
етика, цінності, історія права, українці, ethics, values, history of law, Ukrainians
Цитування
Шевченко Л. А. Етична цінність права в житті українців (середина XVII–XVIII ст.). / Л. А. Шевченко // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 26–29.